1 034 622 лева са реалните постъпления в общинския фонд "Приватизация" през 2006 г., което надвишава с 1.53% планираните приходи от продажби, става ясно от отчета за изпълнението на миналогодишния план за приватизация, съобщава Разград онлайн. Той ще бъде предложен на вниманието на разградските общински съветници на заседанието на местния парламент в понеделник.

Според докладната записка на зам.-кмета инж.Любомир Цонев през отчетния период са приватизирани 10 общински нежилищни имота.

В докладната е предвидено и приемането на годишен план за приватизация през 2007 г. на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели.

Годишният план е отворен и може да бъде променян и допълван с решение на Общинския съвет.

Очакваните приходи от приватизацията в Разград през 2007 г. са 1 181 000 лв., които включват сумите от продажбата на имотите, дължимите вноски по сключени приватизационни договори на разсрочено плащане и лихви за просрочени плащания.