Комисията за защита на конкуренцията наложи по две имуществени санкции на всяко от дружествата „Електроразпределение Столично" АД, „Електроразпределение - София Област" АД, „ЕВН България Електроразпределение" АД и „Електроразпределение Плевен" АД, с  общ размер - 64 000 лв., за извършени нарушения по чл. 18, т.1 и чл.18, т.3 от ЗЗК. Комисията постанови прекратяването им.

КЗК е образувала производство, въз основа на подадени сигнали от Сдружение „Бизнес клуб Видин" и „Стопанска камара Петрич".

Проучването по преписката установи, че ответните дружества едностранно са заложили в общите условия на договорите с потребителите си, предоставяне на предварително обезпечение, за погасяване на задълженията при евентуална нередовност в плащанията.

Нещо повече, дружествата използват различен подход спрямо потребителите. Налагат недопустими критерии  - напр. „рискови/нерискови", при определянето на формата на обезпечение (парична гаранция, банкова гаранция, запис на заповед и др.). Не са уведомили своите клиенти за правото им на възражение, но допускат промяна в условията, за тези от тях, които са ги подали.

Комисията счита, че при липса на реална възможност за договаряне, изискванията към потребителите трябва да бъдат предварително, точно и обективно определени. Избирателното прилагане поставя конкретни групи в неравностойно положение и във вреда на техните интереси.

КЗК задължи „Електроразпределение Столично" АД, „Електроразпределение - София Област" АД, „ЕВН България Електроразпределение" АД и „Електроразпределение Плевен" АД,  да я уведомят в едномесечен срок, за изготвянето на нови общи условия и постанови предварително изпълнение на решението си.