Безработните лица през 2016 г. са 247.2 хиляди, от които 141.7 хил. са мъже и 105.6 хил. - жени. В сравнение с 2015 г. броят на безработните намалява с 19%.

Коефициентът на безработица (дял на безработните от икономически активното население) намалява с 1.5 процентни пункта в сравнение с 2015 г. и достига 7.6%. За същия период коефициентът на безработица при мъжете намалява с 1.7 процентни пункта, а при жените - с 1.4 процентни пункта, като достига съответно 8.1 и 7%.

Това показват основните резултати от наблюдението на работната сила през 2016 година, извършвано от Националния статистически институт.

През 2016 г. икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 199.6 хил., или 68.7% от населението на същата възраст. В сравнение с 2015 г. коефициентът на икономическа активност (15 - 64 навършени години) намалява с 0.6 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица e 3 016.8 хил., или 49.3% от населението на 15 и повече навършени години.

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 2 954.3 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 63.4%, съответно 66.7% за мъжете и 60.0% за жените.

При възрастовата група 15 - 24 навършени години коефициентът на безработица е 17.2%, а за възрастовата група 15 - 29 навършени години - 12.2%. В сравнение с 2015 г. тези коефициенти намаляват съответно с 4.4 и 2.2 процентни пункта.

Продължително безработни (от една или повече години) са 146.1 хил., или 59.1% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 4.5% - съответно 4.8% за мъжете и 4.1% за жените.

Броят на обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години е 163.4 хиляди.

Делът на рано напусналите образование и обучение от населението на 18 - 24 навършени години е 13.8%. Частта на завършилите висше образование от населението на възраст 30 - 34 навършени години е 33.8%.