По предварителни данни на Националния статистически институт през май 2017 г. индексът на продукцията в сектор "Строителство", изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 3.7% над равнището от предходния месец.

Календарно изгладените данни показват увеличение от 12% на строителната продукция през май в сравнение със същия месец на 2016 година.

Произведената строителна продукция е над равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство се увеличава с 4.1%, а от гражданското/инженерното строителство - с 3.2%.

На годишна база увеличението на строителната продукция през май се определя от положителния темп както при сградното строителство, където увеличението е с 19.3%, така и при гражданското/инженерното строителство - с 3.9%.

През май индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 2.7% в сравнение с април, показват предварителните данни на НСИ.

Промишленото производство регистрира ръст от 9.6% спрямо съответния месец на 2016 година.

На годишна база ръст на промишленото производство е отчетен в преработващата промишленост - с 13.5%, и в добивната промишленост - с 6.1%, а спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.6%.

По предварителни сезонно изгладени данни през май оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени нараства с 1.3% спрямо предходния месец.

Оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, нараства с 6.2% спрямо същия месец на предходната година.

През май спрямо същия месец на 2016 г. оборотът нараства по-значително при: търговията на дребно с разнообразни стоки - с 19.7%, търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 18.9%, търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 18.1%, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 14.7%, и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 12.2%. Намаление е регистрирано при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 11.8%.