Общият доход средно на човек от домакинство през третото тримесечие на 2015 г. е 1262 лв. и нараства с 5.6 на сто спрямо същото тримесечие на 2014 година, показват данните на  Националният статистически институт.

Разходите  средно на член от домакинство през същия период  е 1169 лв. и се увеличава с 1.9 на сто спрямо същото тримесечие на 2014 година.

 Доходи на домакинствата

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял са доходите от работна заплата (55.7%), следвани от доходите от пенсии (25.7%), доходите от самостоятелна заетост (7.5%) и доходите от социално осигуряване и социални помощи (3.1%).

В номинално изражение през третото тримесечие на 2015 г. в сравнение със същото тримесечие на 2014 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

  • Доходът от работна заплата нараства с 8.3% (от 649 на 703 лв.).
  • Доходът от самостоятелна заетост намалява с 2.5% (от 97 на 94 лв.).
  • Доходите от пенсии нарастват с 3.5% (от 313 на 324 лв.).
  • Доходите от социално осигуряване и социални помощи нарастват с 4.6% (от 37 на 39 лв.). 

През третото тримесечие на 2015 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 98.0%, а делът на дохода от натура е 2.0%. 

Разходи на домакинствата 

Общият разход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2015 г. е 1 169 лв. и се увеличава с 1.9% спрямо същото тримесечие на 2014 година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (32.5%), следвани от разходите за жилище (16.6%) и разходите за транспорт и съобщения (11.1%).

Потребление на домакинствата

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2015 г. намалява в сравнение със същото тримесечие на 2014 година.

Най-съществено намалява потреблението на плодове - от 19.6 на 17.3 кг, на яйца - от 34 на 32 бр., на зеленчуци - от 28.4 на 27.2 кг, и на хляб и тестени изделия - от 22.9 на 22.2 килограма. Слабо се увеличава потреблението на месо - от 7.5 на 7.7 килограма.