Вчера, 23.10, Eurostat обнародва данните за правителствения дефицит в Еврозоната и ЕС25. Стойностите му за 2005 г. са съответно 2.4% и 2.3% от БВП.

Отбелязва се спад спрямо 2004 г. За сметка на това нараства задлъжнялостта на правителствата. За Еврозоната тя се е увеличила от 69.8% през 2004 на 70.8% през 2005. В ЕС 25 дългът на правителствата се е увеличил от 62.4% до 63.2% от БВП.

През 2005 г. най-големите правителствени дефицити са получени в Унгария (-6.5%), Португалия(-6.0%), Гърция и Италия. В други 5 държави - членки отбелязват правителствен дефицит повече от 3% от БВП. Седем страни регистрират правителствен излишък.

Като цяло, показателите на правителствения баланс на 15 държави са се подобрили спрямо 2004 г., а на 9 са се влошили. В една страна правителственият бюджет е без промяна.

Трябва да се отбележи, че Дания, Унгария, Полша и Швеция се облагодетелстват от преходния период на въвеждане на решението на Евростат за класификация на пенсионните схеми, които временно подобряват баланса. От април 2007 г. несъответствието ще бъде отстранено.

През 2005 г. най-ниските нива на правителствен дълг са в Естония, Люксембург, Латвия и Литва. Девет държави-членки през 2005 г. имат правителствен дълг над 60% от БВП: Гърция (107.5%), Италия, Белгия, Малта, Кипър, Германия, Франция, Португалия, Австрия.

В 2005 г. правителствените разходи в Еврозоната бяха 47.5% от БВП, а правителствените постъпления са 45.1%. За целия ЕС показателите са съответно 47.1% и 44.8%. Между 2004 и 2005 г. правителствените разходи като цяло са спаднали, докато правителствените постъпления са се увеличили.