Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор на България към края на 2021 г. възлизат на 28,137 млрд. евро по текущи цени, сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). За сравнение през последната предктизисна година - 2019 г. преките чуждестранни инвестиции са възлизали на 25,427 млрд. евро и са били с 10,66% по-малки. 

Най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции през миналата година в промишлеността - 12,210 млрд. евро, като те формират 43,4% от общия брой на ПЧИ, следвани от инвестициите в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - на стойност от 6,278 млрд. евро, представлявайки 7,8% от общите чуждестранни инвестиции за миналата година.

Румъния привлича най-много чуждестранни инвестиции в региона след Полша

Румъния привлича най-много чуждестранни инвестиции в региона след Полша

Около $8,61 милиарда преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) са отчетени в северната ни съседка през 2021 година

През 2021 г. има увеличение на ПЧИ в сектор "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения", като относителният им дял нараства с 0,7 процентни пункта в сравнение с предходната година, докато в сектор "Строителство" има намаление на преките чуждестранни инвестиции с 0,7 на сто спрямо 2020 година.

Снимка 585888

Източник: НСИ