Стойността на крайната продукция, произведена в селското стопанство за 2018 г. (в текущи цени по предварителни данни), възлиза на 8 457,6 млн. лв., което е с 2,7% повече спрямо предходната година. Увеличението се дължи изцяло на ръст на цените - с 3%, докато във физическо измерение -обеми на произведените количества спрямо 2017 г., е отчетено минимално намаление с 0.3%.

Това показват предварителните Икономически сметки за селското стопанство за 2018 г. на Националния статистически институт.

Продукцията, произведена от растениевъдството, се равнява на 5 773 млн. лв. и представлява 68.3% от общата стойност на селскостопанската продукция. В сравнение с 2017 г. тя е по-висока с 3.7%, което е в резултат на увеличение на цените - с 3.3%, докато произведените обеми отбелязват слабо увеличение - с 0.4%. Преобладаващата част от продукцията в растениевъдството (80.6%) през 2018 г. е от зърнени и технически култури, чиято стойност се изчислява съответно на 2 823.6 млн. лв. и 1 829 млн. лева.

Стойността на произведената през 2018 г. продукция от животновъдството възлиза на 1 990.2 млн. лв., или 23.5% от крайната продукция в селското стопанство. Спрямо 2017 г. продукцията от животновъдството отбелязва увеличение с 0.7%, което е в резултат на повишение на цените - с 2.2%, докато произведените обеми намаляват с 1.5%.

В сравнение с 2017 г. стойността на селскостопанските услуги отбелязва увеличение със 7.8%, докато стойността на продукцията от второстепенни неселскостопански дейности (неотделими) намалява с 15.8%. Намалението на продукцията от второстепенни неселскостопански дейности е в резултат на спад в произведените обеми - с 18.4%, който не може да бъде компенсиран от увеличението в цените - с 3.2%.

Нетният предприемачески доход в селското стопанство през 2018 г. достига 2 447.2 млн. лв. и намалява спрямо предходната година с 8.7%. Намалението се дължи на по-високото възнаграждение на наетите лица, както и на по-високата стойност на платената от земеделските стопанства рента на собствениците на земя - с 3.3%.

Бруто образуването на основен капитал в селското стопанство през 2018 г. се равнява на 621.5 млн. лева. По голямата част от него - 471.2 млн. лв. (75.8%), представлява основен капитал в неселскостопански продукти, от които в селскостопански машини, оборудване и транспортни средства - 248.7 млн. лв. (52.8%), и в сгради - 217.2 млн. лева (46.1%). Бруто образуването на основен капитал в селскостопански продукти (трайни насаждения и селскостопански животни) достига 150.3 млн. лв., като по-голямата част от него е в създаване на млади овощни насаждения.