Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 5.1% през четвъртото тримесечие на 2018 г. спрямо същия период на 2017 година, показват предварителните данни на Националния статистически институт. Същият показател спада в сравнение с отчетения през третото тримесечие годишен ръст от 8.9%.

Снимка 413249

Увеличението на разходите за труд на бизнеса в индустрията е със 7.7%, в услугите - с 3.6%, и в строителството - с 2.2%.

По икономически дейности през четвъртото тримесечие на м.г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 11.6%, "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 11.3%, и "Култура, спорт и развлечения" - с 8.6%.

Намаление на общите разходи за труд е регистрирано в икономическите сектори "Операции с недвижими имоти" - с 9.1%, и "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 3.5%.

НСИ: Разходите на бизнеса за труд растат с 9%

НСИ: Разходите на бизнеса за труд растат с 9%

Увеличението в индустрията е 9.6%, в услугите - 6.8%, а в строителството - 10%

През четвъртото тримесечие на 2018 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 4.8%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 6.8%.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 12.3% за "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" до -9.7% за "Операции с недвижими имоти".