По предварителни данни на Националния статистически институт през третото тримесечие на 2018 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 8.9% спрямо третото тримесечие на 2017 година.

Увеличението в индустрията е с 9.6%, в услугите - с 6.8%, и в строителството - с 10%.

По икономически дейности през третото тримесечие на 2018 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори "Култура, спорт и развлечения" - с 15.6%, "Образование" - с 14.8%, и "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 13.7%.

Най-нисък ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори "Операции с недвижими имоти" - с 1.2%, "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 2.5%, и "Финансови и застрахователни дейности" - с 4.4%.

През третото тримесечие на 2018 г. спрямо третото тримесечие на 2017 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 8.6%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 10.3%.

По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 15% за "Култура, спорт и развлечения" до 1.8% за "Операции с недвижими имоти".

Индекс на общите разходи на работодателите за труд  (2012 = 100)

Снимка 396675

Източник: нси