Лицензионен режим за извършването на дейността по обслужване на вземания по необслужвани банкови кредити. Такава промяна предвижда проект на Закон за лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити, публикуван за обществено обсъждане.

Според предварителната оценка на законопроекта на Министерството на финансите към момента всеки икономически оператор или физическо лице, дори и осъждано има право да събира вземания, както и "да се търси" вземания с изтекла давност и произтичащи от неравноправни клаузи или приложени нелоялни търговски практики.

Според вносителите на документа "купувачите на кредити и лицата, обслужващи кредити често използват методи в разрез с правилата за етично поведение и комуникация с кредитополучателите, като не зачитат и не защитават неприкосновеността на личния живот, изразяващи се в злепоставяне на работното място или в дома, пред колеги и съседи".

Същевременно със законопроекта се цели регулиране на дейността по обслужване на кредити, какъвто не съществува към настоящия момент.

Намаляване на наказателната лихва за лоши заеми

Ако текстовете бъдат окончателно приети на обслужващите кредитите лица ще бъдат начислявани по-ниски разходи от притежателите купувачите на необслужваните им заеми.

През третото тримесечие на 2023 г. обемът на необслужваните експозиции слабо нарасна, като се наблюдаваха разнопосочни изменения в отделните сегменти на кредитния портфейл (увеличение на необслужваните кредити за домакинства и отписвания в сектора на нефинансовите предприятия).

Необслужваните кредити в България

През третото тримесечие на 2023 г. делът на необслужваните кредити в брутния кредитен портфейл на банковата система възлезе на 4.4% (при 4.5% в края на юни). Брутните необслужвани кредити и аванси на тримесечна база се увеличиха с 23 млн. лв. (0.6%) и в края на септември те са възлизали на 4.1 млрд. лева.

Поне още половин година без ръст на лошите кредити - а после?

Поне още половин година без ръст на лошите кредити - а после?

Според "Агенция за събиране на вземания" кредитирането у нас е застрашено от тенденциите в Европа

От "Агенция за събиране на вземания" (АСВ) отбелязваха наскоро, че през последните няколко години делът на този вид вземания намалява почти непрекъснато - основно заради продажба на портфейли към специализирани компании.

"Една от основните промени в сектора през изминалите, динамични за пазара години, е изграденият навик на финансовите институции да продават своите портфейли с просрочени кредити активно, регулярно и на все по-ранен етап, за да не се натрупват в балансите", се посочва в прогнозата.

В периода 2017-2022 г. пък финансиращите дружества са предложили за продажба портфейли с обща номинална стойност от близо 10 млрд. лева, 3 млрд. от тях - през рекордната 2019 г.