Столичната община обяви конкурс по документи за попълване състава на Съвета на директорите на "Топлофикация - София" АД.

Участниците в конкурса трябва да бъдат физически лица, да притежават магистърска степен - висше инженерно или икономическо образование, да имат десет години стаж, от които поне три в областта на големи индустриални предприятия и да притежават управленски умения.

Сред изискванията към кандидатите са да имат опит или да познават добре системи за централизирано топлоснабдяване, когенерация, електрически централи, технически оценки, икономически и финансови оценки; да познават добре българското материално право и в частност нормативната уредба, свързана с предмета на дейност на "Топлофикация - София"; да не са страна по висящ правен спор със Столична община или българската държава или нейна институция; да не са осъждани и да няма образувано срещу тях предварително производство за престъпление от общ характер.

От СО изискват обстоятелствата да се установят с официални документи, референции и декларации. Срокът за подаване на документите в деловодството на общината е 3 януари 2007 г.

Срокът за отваряне на документите за участие е 5 януари 2007 г. Произнасянето на конкурсната комисия и внасянето на резултатите в Столичен общински съвет се очакват на 11 януари 2007 г.