Отоплителният сезон за 2023/2024 г. току-що приключи, макар и с уговорката, че при рязко застудяване през април, би могло топлоподаването да бъде възобновено. Обърнахме се към двете най-големи топлофикации в страната - "Топлофикация София" ЕАД и "EVN Топлофикация Пловдив" - с три актуални въпроса, свързани със сметките на абонатите, направените и планираните инвестиции от дружествата и авариите през отоплителния сезон.

От двете топлофикационни дружества дадоха за Money.bg следните отговори на въпросите ни.

Колко приблизително е средната цена на месец за абонат за този отоплителен сезон (като цяло за ноември 2023 г.-февруари 2024 г. и/или сравнение месец по месец) и съответно колко е по-висока/по-ниска от тази за предходния сезон? (Имаме предвид, че сметките за март още не са изготвени.)

Отговор на "Топлофикация София" ЕАД

За средно месечно потребление и фактуриране можем да говорим след приключване на отчетната кампания на уредите за дялово измерване и съответно фактуриране на топлоенергията в обща фактура, издавана от "Топлофикация София" за целия отоплителния сезон.

Ако обаче погледнем реалните и прогнозните сметки само за месец февруари 2024 г. (за март ще излязат в средата на април), то те са сравнително по-ниски от тези за същия период през миналата година. С 19% по-малко е потребената топлинна енергия през февруари 2024 г. спрямо същия период на миналата година и с 32% по-малко е консумацията спрямо студения януари на 2024 година.

На база фактурирана топлоенергия за февруари анализът показва, че 55% от битовите потребители са получили фактура на стойност до 100 лева, за 21% от абонатите стойността е между 100 лв. и 150 лв., и едва 3% от броя на фактурите са на стойност над 300 лева.

Отговор на "EVN Топлофикация Пловдив"

Относно фактурите на клиентите на "EVN Топлофикация Пловдив", трябва да посочим, че над 85% от клиентите на дружеството са на ежемесечен отчет (дистанционен или визуален), т.е. при тези клиенти няма прогнозно потребление и прогнозни фактури. От години дружеството има информационни кампании към клиентите си да преминат на ежемесечно отчитане.

Основното предимство на ежемесечния отчет е, че се избягва рискът от непредвидими изравнителни сметки в края на сезона, тъй като клиентите заплащат всеки месец своето реално потребление на топлоенергия.

Размерът на фактурите за отопление и битова гореща вода зависи от различни фактори - външна температура, степен на енергийна ефективност в имота, големина на жилището, брой живущи, режим/начин на потребление.

Средният размер на фактурите (с включен ДДС) за парно отопление в Пловдив е:

За отоплителен сезон 2023/2024 г.

Февруари 2024 г. - 78,70 лв.

Януари 2024 г. - 127, 5 лв.

Декември 2023 г. - 115, 2 лв.

Ноември 2023 г. - 72,50 лв.

За сравнение, за отоплителен сезон 2022/2023 г.:

Февруари 2023 г. - 90,69 лв.

Януари 2023 г. - 100 лв.

Декември 2022 г. - 101,30 лв.

Ноември 2022 г. - 60,37 лв.

Снимка 219125

Източник: БГНЕС

Какви инвестиции са направени от Вашето топлофикационно дружество през миналата година и в каква насока? А през тази година ще правите ли инвестиции за подобряване качеството на топлоснабдяването в града?

Отговор на "Топлофикация София" ЕАД

През 2023 г. «Топлофикация София» отчита инвестиции в размер малко над 36 млн. лв., които са основно по топлопреносната мрежа, както и близо 6,8 млн. лева по ремонтната програма на дружеството. Това са най-големите инвестиции за последните 5 години.

В инвестиционната програма за 2024 г. отново по-големият дял от инвестициите са предвидени за подновяването на топлопреносната мрежа с акцент върху реконструкцията на магистрални топлопроводи, които генерират най-висок процент топлинни загуби и са ключови за сигурността на доставките на топлинна енергия.

Планирани са и проекти за изграждане на свързаност между топлоизточниците, което да осигури нужната алтернативност на доставката на топлинна енергия и да предотврати засягането на голям брой клиенти при извършването на ремонтни дейности и профилактика.

Отговор на "EVN Топлофикация Пловдив"

От 2023 г. в "EVN Топлофикация Пловдив" функционират нови 5 производствени централи за екологично производство на топлоенергия - т. нар. водогрейни котли. "EVN Топлофикация" инвестира в тях 23 млн. лева. Инвестицията в новите котли потвърждава ангажимента на EVN към по-доброто качество на въздуха в Пловдив. Водогрейните котли са оборудвани с ново поколение нискоемисионни горелки, които се монтират за първи път в България.

Заедно с изградената през 2011 г. нова когенерационна централа на стойност 100 млн. лв., дружеството обнови своите централи.

По този начин, "EVN Топлофикация Пловдив" е първото топлофикационно дружество с изцяло обновени производствени мощности и екологично производство. Топлофикационните централи на EVN не отделят във въздуха на Пловдив серни диоксиди, фини прахови частици и диоксини.

През 2023 г. дружеството продължи темпа на високо ниво на инвестиции и ремонти. За 2023 г. инвестиционната и ремонтна програма на "EVN Топлофикация" възлиза на 11 милиона лева, вложени в модернизация, разширяване и ремонт на топлопреносната мрежа, изграждане на нови абонатни станции и др.

И през 2024 г. "EVN Топлофикация" е заложила в инвестиционната си програма проекти за реконструкция на мрежата. Дружеството работи също и за разширяване на услугите и броят на своите клиенти чрез нови клиентски инициативи и иновации.

Снимка 659883

Източник: EVN България

Що се отнася до авариите - техният брой и тежест през току-що изминалия отоплителен сезон, повече или по-малко бяха спрямо предходния и имаше ли много тежки?

Отговор на "Топлофикация София" ЕАД

През изминаващия отоплителен сезон не бяха регистрирани големи пробиви по трасето, но предвид това че топлопреносната мрежа е в експлоатация повече от 30-40 години и на места е доста корозирала, се налагаше често да реагираме своевременно за отстраняване на възникнали аварии.

Въпреки това, до тежки ситуации не се достигна. Аварийните екипи работиха бързо и в срок, а в дните със затруднена метеорологична обстановка бяха извършвани постоянни обходи по критични или рискови точки. В резултат на ремонтна дейност, през изминалата 2023 г. е подменено почти два пъти повече трасе от топлопреносната мрежа, спрямо това през 2022 година.

В тази връзка е важно да отбележим, че належащата цялостна модернизация на дружеството - както на съоръженията, така и на мрежата - не само ще оптимизира разходите, но ще има и положителен екологичен ефект на територията на столицата ни.

Отговор на "EVN Топлофикация Пловдив"

Чрез инвестициите в нови съоръжения и обновяване на топлопреносната мрежа, "EVN Топлофикация" работи за повишаване сигурността на доставките на топлоенергия и намаляване на аварийността. Това е ясно отчетливо през последните сезони, през които бяха изградени нови главни и разпределителни топлопроводи в града.