Подпомагането на бързия расте след сегашната криза зависи от позволяването на предприемачите да действат свободно и да създават богатство за всички на пазара. Това се постига чрез облекчаване на регулаторното бреме, овладяване на публичните разходи и понижаване на данъците. Разбирането на постулатите на Австрийската икономическа школа относно стопанството и предприемачеството са ключът към излизането от настоящата рецесия, пишат Виктор Еспиноза, Игнасио Бустаманте, Естебан Виани и Андрес Брузоне в нова статия.

За разлика от кейнсианството и Чикагската школа, които разглеждат икономиката като математика, сякаш хората са просто числа, икономистите от Австрийската школа се фокусират върху социалните феномени: действието на индивидите.

Хората се учат да извършват конкретни дейности (ноу-хау) и да придобиват практически навици на поведение, както казва професор Хесус Уерта де Сото. Тези дейности подпомагат предприемачите в изразяването на техните способности. Както Лудвиг фон Мизес пише: "Пазарният процес е напасването на индивидуалните действия на отделните представители на обществото към изискванията на сътрудничеството."

Голямата депресия – през 1929 г. и днес

Голямата депресия – през 1929 г. и днес

Какви са приликите между тогава и сега и какво можем да очакваме от настоящата криза

Въпреки че управлението на производството е задача за предприемачите, на пазара цар е потребителят. Бизнесът предлага нови стоки и услуги, но именно купувачите са свободни да изберат най-добрите или най-евтините от тях. Същевременно обществото трябва да има спестявания, за да подпомогне начинанията на предприемачите.

Да си представим случая на Робинзон Крузо, както ни насочва икономистът Ойген фон Бьом-Баверк. Крузо събира кокосови орехи като единствено средство за оцеляването си. Ако няма капиталови стоки - т.е. оръдия на труда, - той трябва да се катери по палмите, за да ги бере с голи ръце.

Но според него една дървена пръчка ще му помогне да обира и най-високите кокосови орехи от палмите. Затова той спестява известно количество кокосови орехи, които ще му стигнат за цели четири дни и които ще са му достатъчни, за да си изработи пръчката. За тази цел, той намалява и дневното си потребление.

След като в крайна сметка има пръчка обаче, Крузо може да бере по повече орехи за по-малко време, отколкото преди. Неговата производителност се е повишила, което му оставя повече време за постигането на други цели (например да си направи по-удобна и безопасна къщурка). Всички спестявания водят до производството на капиталови стоки, въпреки че първоначално те са просто потребителски стоки, каквито например са кокосовите орехи, които просто остават неизконсумирани, т.е. спестени.

S&P: Възстановяването на Европа ще започне през 2023 г.

S&P: Възстановяването на Европа ще започне през 2023 г.

Мерките за социална дистанция няма да се вдигнат толкова бързо, колкото се очакваше

Капиталовите стоки, каквито първоначално са спестените кокосови орехи, постепенно биват заменени от по-напредничави капиталови стоки, каквато е пръчката. Предприемачеството и инвестирането в капиталови стоки, финансирано чрез действителни спестявания, са от решаващо значение за продължаващия икономически прогрес. Както пише Уерта де Сото:

"Затова предприемачеството на никого не трябва да бъде отхвърляно. Дори и най-скромните хора и тези с най-нисък социален статус винаги притежават поне малко важна информация и познания, които могат да се окажат от решаващо значение за социалните събития. Изхождайки от това е очевидно, че нашата концепция за предприемачество е жизненоважна необходимост за човешката природа.

Как да постигнем устойчиво възстановяване?

Нашите предложения следват теорията ни за икономическо развитие и могат да се ограничат до три основни линии:

  • Елиминиране на правните бариери, спиращи навлизането на предприемачи в отделните отрасли. Така ще се ускори разпределението на производствените фактори (природни ресурси, труд, капитал и предприемачество) към дейностите, от които хората имат най-голяма нужда, и ще се подпомогне динамичния процес на спестявания и инвестции;
  • Облекчение на хората и бизнесите. Тази реформа включва елиминирането на данъците над малките и средни предприятия за първите няколко години от функционирането им, премахването на данъка върху добавената стойност (ДДС), данък наследство, имотните данъци, данъците върху даренията. Понижаването на данъчното бреме ще стимулира спестяванията, инвестициите и капиталообразуването. Увеличаването на инвестициите на глава от населението покачва производителността на хората и реалните заплати;
  • Предотвратяване на фискалните дефицити и задлъжняването. Драстичното свиване на публичните разходи е за предпочитане, особено когато става въпрос за "политико-бюрократските разходи" като тези, извършвани от министерства и различни агенции, за заплати на публичната администрация и други подобни. Подобни мерки ще доведат до структурен баланс между приходите и разходите на държавата.

Време е да се премахнат интервенционистките ограничения на предприемаческата иновация. Време е да се промени културата на принуда и произволни решения и да се замени с предприемачество, действителни спестявания и социално взаимодействие.