Общият брой отработени през третото тримесечие на годината е 1 478.9 милиона. В сравнение с третото тримесечие на 2009 г, броят на заетите лица е намалял с 5%, като са отработени с 5.1% по-малко човекочасове. Структурата на заетостта по икономически дейности през третото тримесечие на 2009 и 2010 г. показва увеличение на относителния дял на заетите в аграрния сектор.

На едно заето лице се падат 5 296.6 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), като всеки зает създава средно 13.1 лв. БВП за един отработен час.

БВП на един зает реално се увеличава с 6.4%, като за един отработен час се произвеждат с 6.4% повече реална стойност от БВП.

Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает през третото тримесечие на 2010 г. реално се увеличава  с 5.5% и съответно с 5.6% за един отработен човекочас.

Равнището на производителността на труда е най-високо в сектора на индустрията - 5 113.9 лв. БДС средно на един зает и 12.3 лв. за един отработен човекочас. В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 4 733.9 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 11.8 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 2 022.4 лв. БДС на един зает и 5.1 лв. за един отработен човекочас.