Средната работна заплата в България през второто тримесечие на годината достига 1 040 лева, увеличение от 3.4% спрямо предходния период, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Брутната заплата през тримесечието достига средно 1 060 лева през април, 1 035 лева за май и 1 027 лева за юни, спазвайки тенденцията от предходните години през летните месеци да намалява заради наемането на сезонни работници в туризма и селското стопанство.

Най-голямо увеличение статистиката записва в дейностите "Финансови и застрахователни дейности" със 7.6%, като достигат 1 815 лева. В секторите "Строителство" и "Добивна промишленост" ръстът е по 7.3%, като възнагражденията са средно 796 и 1 540 лева съответно.

С най-високи заплати остават заетите в "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" - 2 306 лева. На второ място е "Финансови и застрахователни дейности", а на трето - "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1 769 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" (635 лева) и "Строителство" (796 лева).

По предварителни данни на НСИ през второто тримесечие броят на заетите расте с 63 400 души (2.8%) спрямо предходното тримесечие и достига 2.34 милиона.

Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности със сезонен характер "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 44.9%, "Култура, спорт и развлечения"- с 11.9%, и "Селско, горско и рибно стопанство" - със 7.3%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност "Образование" - с 3.0%.