Европейската комисия предложи нови правила, които да позволят на органите по конкуренцията на държавите членки да бъдат по-ефективни при прилагането на антитръстовите правила на ЕС.

Целта на предложението е да се гарантира, че те разполагат с всички необходими за това инструменти.

Еврокомисарят по политиката в областта на конкуренцията Маргрете Вестегер заяви: "Антитръстовите правила на ЕС съществуват, за да се подобри работата на пазарите. Органите по конкуренцията на държавите членки и Комисията работят съвместно за постигането на тази цел. Ние искаме всички национални органи по конкуренцията да бъдат в състояние да вземат решения по изцяло независим начин и да разполагат с ефективни инструменти, за да могат да спират и да санкционират нарушенията, защото добре функциониращият единен пазар е в полза на европейските потребители и предприятия".

Заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, Юрки Катайнен, добави: "Комисията ще задълбочи партньорството си с всички национални органи по конкуренцията, за да може единният пазар да функционира по-добре и да се доближи до гражданите и предприятията в целия ЕС".

Европейската комисия и националните органи по конкуренцията на държавите членки работят в тясно сътрудничество за прилагането на антитръстовите правила на ЕС в рамките на Европейската мрежа по конкуренция (ЕМК). Тази мрежа е в основата на последователното зачитане на антитръстовите правила на ЕС от страна на всички правоприлагащи органи.

От 2004 г. насам ЕК и националните органи по конкуренцията са разследвали разнообразни случаи от всички сектори на икономиката и са приели над 1000 решения. До 2014 г. над 85 % от всички решения, в които се прилагат антитръстовите правила на ЕС, са взети от националните органи по конкуренцията.

Днешното предложение на Комисията цели да се дадат допълнителни правомощия на органите по конкуренция на държавите членки. То гарантира, че при едно и също правно основание националните органи по конкуренцията разполагат с подходящите правоприлагащи инструменти, за да създадат истинско общо пространство на правоприлагане в областта на конкуренцията. По отношение на прилагането на правилата за конкуренция не би следвало да има значение къде в рамките на единния пазар се намира дадено дружество.

Националните органи по конкуренцията ще могат също така да налагат глоби срещу дружествата нарушители без право на законно присъствие на територията им — важна характеристика, тъй като все по-голям брой дружества извършват дейност в международен план. Те ще разполагат с координирани програми за освобождаване от санкции или намаляване на санкции, насърчаващи предприятията да представят доказателства за незаконни картели. Това като цяло ще повиши стимулите за дружествата да участват във въпросните програми и да съобщават за участието си в картел.