На база на предварителни данни и оценки към края на октомври министерстовото на финансите очаква превишението на приходите над разходите по консолидираната фискална програма (КФП) да бъде в размер на 1 107,9 млн. лв. (0,9 % от прогнозния БВП).

Приходите и помощите по КФП към октомври се очаква да бъдат в размер на 36 305,8 млн. лв., което е 82,8 % от годишния разчет. Спрямо октомври 2018 г. приходите нарастват с 3 692,9 млн. лв., като ръст се отчита както при данъчните и неданъчните приходи, така и при постъпленията в частта на помощите и даренията, където постъпват основно грантовете по програмите и фондовете на ЕС. Ръстът при данъчните приходи е в размер на 2 342,4 млн. лв., неданъчните приходи нарастват с 1 075,0 млн. лв., а приходите от помощи и дарения - с 275,5 млн. лева. В частта на неданъчните приходи основно се проявява базов ефект в частта на приходите по бюджета на Фонд "Сигурност на електроенергийната система", поради влезлите в сила промени в Закона за енергетиката от 01.07.2018 г.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към октомври са в размер на 35 197,9 млн. лв., което е 76,0 % от годишния разчет. За сравнение разходите по КФП за същия период на 2018 г. бяха в размер на 29 768,6 млн. лева. Номиналното нарастване спрямо същия период на предходната година се дължи на по-високия размер на капиталовите разходи (поради по-високите разходи по националния бюджет, вкл. разходите, свързани с реализирането на инвестиционния проект за придобиване на нов тип боен самолет за българските ВВС, както и по сметките за средства от ЕС), разходите за персонал (увеличение с 10 на сто на средствата за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски на заетите в бюджетния сектор и поредната стъпка на увеличение на възнагражденията в сектор "Образование"), по-високи социални и здравноосигурителни плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2018 г., индексирането на пенсиите от юли 2019 г. и увеличение на здравноосигурителните плащания, заложено в ЗБНЗОК за 2019 г.) и други.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.10.2019 г. от централния бюджет, възлиза на 1 090,9 млн. лева.