По предварителни данни на БНБ нетният поток на преките чуждестранни инвестиции в страната за януари- септември 2019 г., отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, е положителен в размер на 714.5 млн. евро (1.2% от БВП ). Той е по-голям с 431.1 млн. евро от този за същия период на 2018 г. (положителен поток от 283.4 млн. евро, 0.5% от БВП) .

През септември 2019 г. потокът е отрицателен и възлиза на 91.7 млн. евро, при отрицателен поток от 123.8 млн. евро за септември 2018 година.

Снимка 453653

Източник: БНБ

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и възлиза на 330.1 млн. евро за януари - септември 2019 г. Той е по-нисък с 320 млн. евро от този за януари - септември 2018 г., който е отрицателен в размер на 10.1 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е положителен в размер на 3.9 млн. евро, при положителен нетен поток от 14.7 млн. евро за януари - септември 2018 г. По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Германия (1 млн. евро), Русия (0.7 млн. евро), Холандия (0.6 млн. евро) и Латвия (0.5 млн. евро).

Снимка 453654

Източник: БНБ

Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за януари - септември 2019 г. са от Холандия (323.4 млн. евро), Германия (260.1 млн. евро) и Обединеното кралство (142.4 млн. евро).

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции на български компании в чужбина за януари - септември 2019 г. възлиза на 254.2 млн. евро (0.4% от БВП), при 199.8 млн. евро (0.4% от БВП) за януари - септември 2018 г. През септември 2019 г. той е положителен и възлиза на 9.5 млн. евро, при 37.9 млн. евро за септември 2018 година.