Банките в България са намалили обема на портфейла си от необслужвани кредити с 400 млн. лв., като отчитат печалба от 1,3 млрд. лв. или с 51 млн. повече за деветте месеца на 2019 година в сравнение със същия период на предходната година. Това показват актуалните данни на Българската народна банка (БНБ).

Към 30 септември 2019 г. печалбата на банковата система е 1.3 млрд. лв., или с 4.2% (51 млн. лв.) повече от тази за същия период на 2018 г. Показателите за възвръщаемост на активите (ROA) и за възвръщаемост на капитала (ROE) са съответно 1.52% и 11.82%. Разходите за обезценка за деветте месеца са 346 млн. лв. (при 348 млн. лв. година по-рано). Собственият капитал в баланса на банковата система в края на септември възлиза на 14.3 млрд. лв. През третото тримесечие той нараства със 188 млн. лв. (1.3%), като прирастът се дължи предимно на увеличения размер на печалбата.

Необслужваните кредити или т. нар. NPL в българската банкова система продължават да намаляват и като абсолютна стойност и като процент от общия кредитен портфейл. Според последните данни на БНБ, които са за деветте месеца на 2019 година брутният размер на необслужваните кредити и аванси в края на септември възлиза на 6,873 млрд. лв. (при 6,478 млрд. лв. в края на юни 2019 г.), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 7.4% (при 7.2% в края на юни). Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата за тази класификационна категория обезценка) е 3,515 млрд. лв. (при 3,199 млрд. лв. към края на юни), а делът ѝ в общата нетна стойност на кредитите и авансите възлиза на 3.9% (при 3.7% в края на юни).

Тук трябва да се има предвид, че понятието "необслужвани кредити" включва и една голяма група заеми - общата им стойност към края на септември е близо 2 млрд. Лева, по които няма просрочия, но финансовото състояние на кредитополучателите е влошено. Поради това според изискванията на МСФО 9 по тези заеми банките също правят разходи за обезценки (начисляват провизии).

Според данните на БНБ има подобрение и при ликвидния буфер на банковата система. В края на септември той е 28.8 млрд. лв., като спрямо юни нараства с 970 млн. лв. (3.5%), а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 10.9 млрд. лв., или с 230 млн. лв. (2.2%) повече спрямо края на предходното тримесечие. Отношението на ликвидно покритие в края на септември е 264.0% (при 260.6% към края на юни).

През третото тримесечие на 2019 г. активите на банковата система нарастват общо с 2.7% (2.9 млрд. лв.) и към края на септември достигат 111.5 млрд. лв. С близък тримесечен темп нарастват балансовата сума на кредитите и авансите (с 2.8%, 2.0 млрд. лв.), портфейлите с ценни книжа (с 2.8%, 379 млн. лв.) и позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане (с 3.0%, 540 млн. лв., при растеж на други депозити на виждане и парични наличности и намаление на парични салда в централни банки).

Брутният кредитен портфейл на банковата система нараства за периода с 1.4 млрд. лв. (2.3%) до 64.6 млрд. лв. В това число кредитите за домакинства се увеличават с 672 млн. лв. (2.9%), за фирмите - с 580 млн. лв. (1.6%), за други финансови предприятия - със 166 млн. лв. (4.7%) и за сектор държавно управление - с 26 млн. лв. (3.3%).

Депозитите в банковата система през нарастват с 3.0% (2.7 млрд. лв.) до 94.5 млрд. лв. Увеличение има при депозитите на фирмите (с 8.3%, 2.1 млрд. лв.), на домакинства (с 1.6%, 896 млн. лв.) и на кредитни институции (със 7.2%, 383 млн. лв.). Намаление е отчетено при депозитите на секторите държавно управление (с 13.4%, 355 млн. лв.) и други финансови предприятия (с 8.0%, 299 млн. лв.).