Съобщенията в някои медии, че БНБ е вдигнала основния лихвен процент (ОЛП) от 0.00% на 0.49% са меко казано некоректни. Не защото стойностите са неверни, а защото просто по Закона за БНБ Централната ни банка не може да определя основна лихва, тя просто обявява лихвата постигната от реални сделки на финансовия ни пазар.

С други думи регистрира пазарен факт върху, който няма никакво влияние. То така и пише в съобщението на БНБ:

"На основание чл. 35 от Закона за Българската народна банка БНБ обявява, считано от 1 октомври 2022 г., основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер на 0.49 на сто".

БНБ увеличи нивото на антицикличния буфер с 0.5 процентни пункта до 2 процента

Ограничават кредитирането с по-високи капиталови буфери

Според анализа на централната банка продължителните периоди на висок кредитен растеж създават предпоставки за нарастване на задлъжнялостта

Въпросният чл. 35 от Закона за БНБ гласи: "Българската народна банка обявява основния лихвен процент за съответния период съгласно определена от управителния съвет методика и го обнародва в "Държавен вестник".

На страницата на Централната ни банка по въпроса са ОЛП може да се прочете следната информация: "Българската народна банка обявява основния лихвен процент (ОЛП) за съответния период на основание чл. 35 от Закона за БНБ.

Българската народна банка изчислява основния лихвен процент съгласно "Методика за определяне на основен лихвен процент", приета с Решение № 149/16.12.2004, в сила от 1 февруари 2005 година, изм. с Решения № 118/26.11.2015 г. и № 37/16.03.2017 г. на Управителния съвет на БНБ, в сила от 1 юли 2017 г.

Размерът на ОЛП, в сила от първо число на всеки календарен месец, е равен на средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА Плюс (LEONIA: LEv OverNight Interest Average Plus) за работните дни на предходния календарен месец.

Основният лихвен процент е в сила за периода от първия до последния ден на календарния месец, за който се отнася и е при бройна конвенция "реален брой изминали дни/360". Форматът на основния лихвен процент е с 2 знака след десетичната запетая"

А какво представлява ЛЕОНИЯ Плюс и как той се формира? Според официалната информация на БНБ ЛЕОНИА Плюс (LEONIA Plus: LEv OverNight Index Average Plus) е справочен индекс на сключените и изпълнените сделки с депозити овърнайт в български левове от всички банки, лицензирани от БНБ, и клоновете на чуждестранни банки в страната, който БНБ изчислява и публикува от 1 юли 2017 г.

"Индексът ЛЕОНИА Плюс е среднопретеглена стойност на лихвените проценти по всички сделки за предоставяне на необезпечени депозити овърнайт в български левове на междубанковия пазар в България. Теглата се изчисляват въз основа на обема на предоставените необезпечени депозити овърнайт в български левове за деня", пише в сайта на Централната банка.

Печалбата на банките "скочи" с 24,3% за година, БНБ обяснява защо

Печалбата на банките "скочи" с 24,3% за година, БНБ обяснява защо

Собственият капитал на банковата система в края на май достига 16.3 млрд. лева

Ако прегледате месечните стойности на ОЛП ще видите, че от 2017-а до сега те са нула. А са нула защото за същия период сделките с овърнайт депозити в български левове или са липсвали (например през 2021-а) или са били сключвани на отрицателна доходност.

И докато ЛЕОНИЯ Плюс може да има отрицателни стойности, Основния лихвен процент не може да е по-нисък от 0.00. Така е по приетата от БНБ методика в чиято точка първа пише: "когато тази средна аритметична величина възлиза на стойност по-малка от нула, ОЛП се определя в размер, равен на нула".

Поради всички тези факти и регламенти години наред ОЛП стоеше на нула. Сега обаче, през втората половина на септември е имало сделки на паричния пазар - между 113 млн. лева и 198 млн. лева на ден, който са били с положителна доходност и са донесли положителни стойности на ЛЕОНИЯ Плюс, което е формирало и съответния положителен ОЛП от 0.49% за октомври. А БНБ просто обявява този пазарен факт.

Лихвите по заемите за населението плъзнаха нагоре

Лихвите по заемите за населението плъзнаха нагоре

Това показват данните на БНБ