Печалбата на банките се увеличава с 24.3% или със 151 млн. лв. за година и в края на май достига 773 млн. лева. Това сочат последните данни на Българската народна банка за състоянието на банковата система.

Според Централната банка принос за подобрението имат както нетният лихвен доход и нетният доход от такси и комисиони, така и нетните доходи от финансови активи и пасиви, държани за търгуване.

Все повече намаляват банковите депозити на граждани

Все повече намаляват банковите депозити на граждани

Това може да се види по движението на всички групи депозити на домакинствата за първото тримесечие на 2022-а

Разходите за обезценка на финансовите активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, възлизат на 199 млн. лв. в края на май 2022 г. (при 203 млн. лв. към 31 май 2021 г.).

През май 2022 г. активите на банковата система нарастват с 256 млн. лв. (0.2%) до 141.3 млрд. лева. А собственият капитал в баланса на банковата система в края на май достига 16.3 млрд. лв., като спрямо края на април се увеличава с 66 млн. лв. (0.4%).

Общите брутни кредити и аванси през май намаляват с 1.8 млрд. лв. (2.0%) до 90.3 млрд. лева. Основен принос за това имат вземанията от кредитни институции, които отчитат спад с 2.4 млрд. лв. (18.8%) и в края на месеца възлизат на 10.5 млрд. лева. Брутният кредитен портфейл на банковата система нараства с 590 млн. лв. (0.7%) до 79.9 млрд. лева. Увеличават се кредитите за домакинства (с 435 млн. лв., 1.4%) и за нефинансовите предприятия (със 143 млн. лв., 0.3%). Нарастване се наблюдава и при вземанията от сектор държавно управление (със 17 млн. лв.,1.7%), докато при тези от други финансови предприятия има намаление (с 3 млн. лв., 0.1%).

Банките събират все повече пари от такси и комисионни

Банките събират все повече пари от такси и комисионни

Какви доходи от такси и комисионни реализираха банките у нас към края на 2021 г.?

Спрямо края на април депозитите в банковата система се увеличават с 657 млн. лв. (0.5%) до 121.1 млрд. лева. Нарастват депозитите на нефинансови предприятия (с 375 млн. лв., 1.0%), на други финансови предприятия (с 251 млн. лв., 5.7%), на кредитни институции (със 143 млн. лв., 2.2%), както и тези на сектор държавно управление (с 56 млн. лв., 1.6%). Намаляват депозитите на домакинства - със 168 млн. лв. (0.2%).