Централната банка на България с решение на Управителния си съвет отново увеличи антицикличния капиталов буфер. Повишението е с половин процентен пункт от 1.5% до 2 процента. БНБ обяснява това свое решение с факта, че под влияние на текущите силно отрицателни нива на реални лихвени проценти и на засиленото предлагане на кредити активността на кредитния пазар се запазва висока във всички негови сегменти.

Според анализа й продължителните периоди на висок кредитен растеж създават предпоставки за нарастване на задлъжнялостта, като при влошаване на икономическите условия или рязко повишение на лихвените проценти по кредитите способността за обслужване на задълженията може да отслабне и да се отрази в нарастване на необслужваните кредити и на разходите за обезценки.

Печалбата на банките "скочи" с 24,3% за година, БНБ обяснява защо

Печалбата на банките "скочи" с 24,3% за година, БНБ обяснява защо

Собственият капитал на банковата система в края на май достига 16.3 млрд. лева

"Значителното нарастване на цените на енергоносителите, потенциални затруднения във веригите за доставки, индиректни ефекти от забавянето на икономическата активност в основни търговски партньори и влошаване на икономическите нагласи могат да засегнат финансовото състояние и способността на кредитополучателите за обслужване на задълженията.

Наред с това, протичащият процес на бързо покачване на лихвените проценти в глобален мащаб ще намери отражение върху финансовото състояние на кредитополучателите посредством увеличението на разходите за обслужване на кредитните задължения", пише в съобщението на Централната банка.

За изминалите 12 месеца БНБ на три пъти увеличи антицикличния буфер. Решенията за такива увеличения се вземат една година преди влизането им сила. До края на 2022-а ще действа буфер от 1%, но от 1 януари 2023-а ще заработи на по-високо ниво от 1.5%, а в началото на октомври 2023-а ще започне да се прилага буфера от 2 процента.

По-големият антицикличен буфер задължава баните да имат по-високо капиталово покритие на рисковите си активи, каквито са кредитите (по-голямата част от тях носят 100% риск независимо от качеството на обслужването им).

Това изискване би трябвало да охлажда рисковия апетит на банките и от там да ограничава темповете на растеж на кредитирането, с което да предпазва банките от опасността да акумулират голям процент необслужвани заеми и да поставят под риск парите на вложителите.

БНБ започна политика на увеличение на капиталовите буфери от 2019-а, но във връзка с ковид кризата реши да забави, до приключването й, прилагането на по-високи буфери от 1% и 1.5% и през целия период на пандемията остана на ниво 0.5 първото нарастване влиза в сила сега - от 1 октомври, когато нивото вече ще е 1%, като решението за него бе взето през септември 2021-а.

Цената на потребителските кредити се увеличи

Цената на потребителските кредити се увеличи

През юли банките започнаха да вдигат лихвите