Капиталовите буфери са важна част от надзорната политика на БНБ за подсигуряване на стабилността в банковия сектор. По-често в медийното пространство се появяват данни за антицикличният буфер, който БНБ прилага съобразно ръста на кредитите, не само като общ обем, но и по определени групи. Но съществува и буфер за други системно значими банки, който от 2016-а се налага върху най-големите кредитни институции на пазара, доколкото тяхната стабилност е от ключово значение за неговата стабилност. БНБ определя всяка година кои са системно значимите банки и какъв ще е буфера за всяка една от тях от началото на следващата година.

Така на 29 ноември 2021 г Управителният съвет (УС) на БНБ определи като други системно значими институции (ДСЗИ) осем банки. За всяка една от тях УС на БНБ определи ниво на буфер за ДСЗИ, съгласно чл. 11, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 8 на БНБ, на индивидуална и консолидирана основа, приложим към общата стойност на рисковите експозиции, в размер, както следва:

Банки

Размер на буфер за ДСЗИ

Считано от 1 януари 2022 г.

УниКредит Булбанк АД

1.00%

Банка ДСК АД

1.00%

Първа инвестиционна банка АД

1.00%

Обединена българска банка АД

0.75%

Юробанк България АД

0.75%

Райфайзенбанк (България) ЕАД

0.75%

Българска банка за развитие ЕАД

0.50%

Централна кооперативна банка АД

0.50%

Ако се направи сравнение с данните на БНБ за действащите през 2021-а нива на ДСЗИ за отделните банки се вижда, че и състава на групата на ДСЗИ и нивата на буферите, за всяка една банка от тази група не за се променили.

Банки

Общ рейтинг за ДСЗИ според Насоките на ЕБО

Размер на буфер за ДСЗИ

Считано от 1 януари 2021 г.

УниКредит Булбанк АД

1 781

1.00%

Банка ДСК EАД

1 754

1.00%

Първа инвестиционна банка АД

1 256

1.00%

Обединена българска банка АД

952

0.75%

Юробанк България АД

798

0.75%

Райфайзенбанк (България) ЕАД

788

0.75%

Българска банка за развитие АД

433

0.50%

Централна кооперативна банка АД

404

0.50%