Десетте най-големи общини у нас ще имат достъп до над 1 млрд. лв. за подобряване на средата на живот по новата оперативна програма "Развитие на регионите 2021-2027 г.". Средствата са заделени в Приоритет 1 - "Интегрирано градско развитие" и са планирани за следващите 7 години, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). По-конкретно, от посочената сума 850 млн. лв. са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие, а 199 млн. лв. е националното съфинансиране.

10-те големи общини, определени за основни центрове на растеж, са: Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград. Те са обединени в 4 градски клъстера, като финансовите средства между клъстерите са разпределени почти по равно.

Клъстерите са, както следва: Северозападен регион ( Видин и Плевен), Северен централен и Североизточен регион (Русе, Велико Тръново, Варна), Югоизточен и Южен централен регион (Бургас, Стара Загора, Пловдив), Югозападен регион (Столична община, Благоевград).

Разпределението на ресурса ще става на състезателен принцип, като бенефициенти от по-активна община ще могат да усвоят и по-голям дял от определения за клъстера бюджет. Освен това, градовете могат да обединяват усилията си при кандидатстването и изпълнението на проектите, за да постигнат по-значими резултати.

Има две са задължителните условия, с които трябва да се съобразят местните власти, за да получат финансиране на проектите.

Първото е мерките, които искат да приложат, да бъдат предвидени в плановете за интегрирано развитие на общините, които са разработени от общинските власти при спазване на подхода "отдолу-нагоре", при предлагането на проектите.

Второто условие е проектите, с които общините ще кандидатстват за финансиране за пътна инфраструктура, образование, здравеопазване, социална политика и култура, да съответстват на картите за нуждите в сектора, изготвени от съответните държавни органи, и те да се отразени в плановете за интегрирано развитие.

Проектите могат да са за инвестиции за насърчаване на икономическата активност в съответния регион: инфраструктура за бизнес и предприемачество, вкл. изграждане на сгради, бизнес и индустриални паркове, инфраструктура за иновации и развитие на малки и средни предприятия (МСП).

Допустими за финансиране остават мерките, свързани със стратегията за саниране на сградния фонд с хоризонт до 2050 г. По линия на енергийната ефективност на жилищни и обществени сгради, може да се изграждат системи за отопление и климатизация, интегрирани инсталации за възобновяема енергия на място, оборудване за съхранение на енергията, конструктивно укрепване на имоти, където е необходимо. Изграждането на зарядни станции за електромобили също е допустима дейност.

Пътищата от I, II и III клас от републиканската пътна мрежа на територията на 10-те градски общини, извън TEN-T мрежата, също могат да бъдат рехабилитирани или ремонтирани, както и да бъдат приложени мерки за пътна безопасност. Условие за получаване на финансиране за тази мярка е да се докаже нуждата от социално включване и икономическо развитие на общината.

Допустими и през новия програмен период ще са проектите за изграждане на зелена градска инфраструктура и повишаване на сигурността в обществените пространства. Това са обществени зони за отдих и зелени площи, зелена инфраструктура за сгради и междублокови пространства.

Инвестициите в образователна инфраструктура за предучилищно, училищно и висше образование, включително изграждане на детски градини, също ще са допустими.

В новата Програма "Развитие на регионите" запазено място има и продължаващата подкрепа за здравна и социална инфраструктура.

Приоритетно ще се подпомагат мерки с пряк принос към прилагането на дейности от Плана за действие за изпълнението на Стратегията на ЕС за Дунавския регион.