Печалбата на банковата система към края на февруари 2021 г. е 169 млн. лв., с 14 млн. лв. (9.2%) повече от отчетената за първите два месеца на миналата година. Това казва БНБ в информацията, която публикува за състоянието на банковия ни сектор към края на февруари 2021-а. Този ръст обаче не се дължи на увеличение на нетните приходи от лихви или от такси и комисионни. Те остават на нивата от преди една година. Увеличението е вследствие от по-малките такси за преструктуриране, които банките плащат, както и от нарастване на приходите от курсови разлики и от сделки с ценни книжа. Доколкото това са временни, макар и положителни ефекти,  с времето те се изчерпват затова и февруарският годишен ръст на печалбата е в пъти по нисък от януарския, който бе 48.5 процента.

Що се отнася до баланса на банковата система, картината не е много по-различна от тази през януари. Активите на банковата система през февруари нарастват с 1.3 млрд. лв. (1.0%) и достигат 125.8 млрд. лв. В тяхната структура позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане заема 17.9% (при 18.8% в края на януари). Делът на кредитите и авансите е 62.5% (61.7% в края на януари), а този на портфейлите с ценни книжа - 15.1% (15.0% в края на януари).

Отношението на ликвидно покритие в края на отчетния месец е 307.3% (при 304.6% в края на януари и минимално задължително ниво 100%). Ликвидният буфер е 32.3 млрд. лв., а нетните изходящи парични потоци възлизат на 10.5 млрд. лв. (при съответно 33.5 млрд. лв. и 11.0 млрд.лв. в края на предходния месец).

Брутният кредитен портфейл на банковата система нараства с 283 млн. лв. (0.4%) до 70.1 млрд. лв. Увеличени са кредитите за домакинства (с 206 млн. лв., 0.8%), за нефинансови предприятия (с 65 млн. лв., 0.2%) и за други финансови предприятия (с 15 млн. лв., 0.3%), а тези за сектор държавно управление намаляват (с 4 млн. лв., 0.4%).

Депозитите в банковата система нарастват спрямо края на януари с 1.2 млрд. лв. (1.1%) и в края на февруари възлизат на 107.3 млрд. лв. Увеличение има при тези на домакинства - с 867 млн. лв. (1.4%), на кредитни институции - с 204 млн. лв. (4.5%), на сектор държавно управление - със 139 млн. лв. (4.3%) и на други финансови предприятия - с 5 млн. лв. (0.1%). Намаление е отчетено при депозитите на нефинансови предприятия - с 53 млн. лв. (0.2%). Явно при фирмите локдауна оказва сериозно влияние и топи финансовите им натрупвания.

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на февруари възлиза на 15.5 млрд. лв. и спрямо края на януари е увеличен с 66 млн. лв. (0.4%) с приноса на месечната печалба.. Разходите за обезценка по познати като провизии в края на февруари са 89 млн. лв., с 2 млн. лв. (2.5%) повече от начислените година по-рано.

По Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции, към 28 февруари 2021 г. са подадени 118 088 искания с брутна балансова стойност на задълженията 9025 млн. лв., от които са одобрени 97 681 броя с брутен размер 8303 млн. лв. Предприятията са внесли 14 606 искания за 6912 млн. лв., от които към края на февруари са одобрени 13 461 броя за 6483 млн. лв. Домакинствата са подали 103 482 искания за отсрочване на задължения на стойност 2113 млн. лв., от които към края на февруари са одобрени 84 220 броя за 1820 млн. лв. Спрямо 31 януари 2021 г. общият брой на одобрените искания от предприятия и домакинства се увеличава с 2497, а брутният размер на одобрените задължения, обект на частния мораториум, нараства с 19 млн. лв. (0.2%)