В края на 2017 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 3573 млн. лева. Техният размер нараства на годишна база с 721.3 млн. лева (25.3%), показват данните на Българската народна банка.

Като процент към БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове в края на декември м.г. е 3.6 на сто, при 3 на сто от БВП към декември 2016 г. Към края на декември 2017 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 1319.3 млн. лева, като спрямо същия месец на 2016 г. те се увеличават с 278.4 млн. лева (26.7%). 

В края на четвъртото тримесечие активите на фондовете, инвестиращи в акции, се повишават със 134 млн. лева (33.7% до 531.7 млн. лева при 397.7 млн. лева към декември 2016 г. Тези на балансираните фондове се увеличават с 61.4 млн. лева (29.9%) до 266.3 млн. лева при 204.9 млн. лева към края на декември 2016 година. 

Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, се увеличават с 82.7 млн. лева (18.9%) до 519.4 млн. лева към декември 2017 г. при 436.7 млн. лева в края на декември предходната година.

Активите на фондовете, инвестиращи в акции, имат най-висок относителен дял - 40.3 на сто от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове, при 38.2 на сто към декември 2016 година. 

Фондовете, инвестиращи в облигации, притежават 39.4 на сто от общата сума на активите към декември 2017 г. при относителен дял от 42 на сто в края на предходната година.

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към декември 2017 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база със 160.2 млн. лева (30.7%) до 682.6 млн. лева при 522.4 млн. лева към края на декември 2016 г. А в страните от Европейския съюз, те нарастват с 56.5 млн. лева (34.8%) до 218.9 млн. лева при 162.4 млн. лева към края на декември 2016 година.