Ниската доходност по банковите спестявания кара и гражданите и фирмите и финансовите институции да търсят по-доходоносни алтернативи на своите свободни пари. И една от тези алтернативи са инвестиционните фондове. Това недвусмислено се вижда от данните на БНБ за този финансов сектор за деветте месеца на тази година. При това в тях не са включени данните на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), секюритизиращи недвижими имоти. Доколкото движението на показателите на този специфичен финансов бизнес у нас са важни и в същото време многопосочни, по нататък ще се придържаме почти буквално към съобщението на БНБ.

Към края на септември 2021 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 7692.7 млн. лева. Техният размер се увеличава с 2445.6 млн. лева (46.6%) в сравнение със септември 2020 г. (5247 млн. лева) и с 587.2 млн. лева (8.3%) спрямо юни 2021 г. (7105.5 млн. лева).

Като процент от БВП (над 128.4 млрд. лева по прогноза на БНБ) общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към септември 2021 г. е 6%, при 4.4% от БВП към септември 2020 г. ( близо 120 млрд. лева по данни на НСИ) и 5.5% към края на второ тримесечие на 2021 година.

Данните на БНБ показват рисковия апетит на фондовете, което отразява апетита на техните клиенти. Към края на септември 2021 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 2434 млн. лева, като спрямо същия месец на 2020 г. (1681.2 млн. лева) те се увеличават със 752.7 млн. лева (44.8%). В сравнение с юни 2021 г. (2220.5 млн. лева) активите се увеличават с 213.5 млн. лева (9.6%). Към края на трето тримесечие на 2021 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 422.5 млн. лева (64.4%) до 1078.9 млн. лева при 656.4 млн. лева към септември 2020 г., а тези на балансираните фондове, фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други се увеличават с 96 млн. лева (28.1%) до 437.1 млн. лева при 341.1 млн. лева към края на септември 2020 г. Спрямо юни 2021 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават със 154.9 млн. лева (16.8%), а на балансираните фондове, фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други - с 27.6 млн. лева (6.7%). Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват на годишна база с 234.2 млн. лева (34.3%) до 917.9 млн. лева към септември 2021 г. (683.7 млн. лева към края на септември 2020 г.). В сравнение с юни 2021 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, се увеличават с 30.9 млн. лева (3.5%).

В края на септември 2021 г. относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в акции от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове е 44.3%, при 39% към септември 2020 г. и 41.6%към юни 2021 г. Фондовете, инвестиращи в облигации, притежават 37.7% от общата сума на активите към септември 2021 г. при относителен дял от 40.7% към септември 2020 г. и 39.9% към юни 2021 година.

БНБ посочва, че по отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към септември 2021 г. спрямо същия месец на 2020 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 221.3 млн. лева (30.5%) до 946.3 млн. лева, депозитите се увеличават с 54.5 млн. лева (33.4%) до 217.4 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, нарастват със 191.1 млн. лева (31.4%) до 800.2 млн. лева. В сравнение с юни 2021 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 18.8 млн. лв. (2%), депозитите нарастват с 41.5 млн. лева (23.6%), а инвестициите в ценни книжа, различни от акции се увеличават с 9.6 млн. лева (1.2%). Към края на септември 2021 г. най-големи относителни дялове в общата стойност на активите имат акциите и другите форми на собственост - 38.9%, следвани от ценните книжа, различни от акции - 32.9% и акции/дялове на ИД и ДФ - 17.6%, при съответно 43.1%, 36.2% и 10% към края на септември 2020 г. Към юни 2021 г. най-големи относителни дялове в общата стойност на активите също имат акции и други форми на собственост - 41.8 %, следвани от ценни книжа, различни от акции - 35.6% и акции/дялове на ИД и ДФ - 13.8%.

Към края на трето тримесечие на 2021 г. основен дял във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева - 48.9% и в евро - 45.1%, при съответно 53.3% и 39.1% към септември 2020 г. Към юни 2021 г. активите, деноминирани в български лева, са 50.3%, а тези в евро - 42.9%.

Липсата и/или недоверието към български финансови инструменти води до промяна в географската структура на активите на инвестиционните фондове. Според Централната банка към септември 2021 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база с 235.5 млн. лева (25.2%) до 1168.5 млн. лева при 933 млн. лева към края на септември 2020 г., а в останалите държави от Европейския съюз6 нарастват с 316.9 млн. лева (71.9%) до 757.9 млн. лева при 441 млн. лева към края на септември 2020 г. В сравнение с юни 2021 г. инвестициите в България се увеличават с 44.8 млн. лева (4%), а в останалите държави от Европейския съюз - със 78.9 млн. лева (11.6%). Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 53.7% към септември 2021 г. при 62.1% към края на септември 2020 г. и 55.5% към юни 2021 г. Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на останалите държави от Европейския съюз към септември 2021 г. е 34.8% при 29.3% към края на септември 2020 г. и 33.5% към юни 2021 година.

Интересно е да се види, че най-големите клиенти на инвестиционните фондове остават застрахователните и пенсионноосигурителните дружества, но най-бързо като относителен дял растат парите на домакинствата. И това се вижда по структурата на пасивите на инвестиционните фондове представена в анализа на БНБ. В него пише, че към края на септември 2021 г. привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 5258.7 млн. лева. Спрямо същия месец на 2020 г. (3565.8 млн. лева), те нарастват с 1692.9 млн. лева (47.5%). В сравнение с края на юни 2021 г. (4885 млн. лева) размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България се увеличават с 373.7 млн. лева (7.6%).

По институционални сектори към края на трето тримесечие на 2021 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 986.6 млн. лева (36.1%) до 3722.3 млн. лева при 2735.7 млн. лева към септември 2020 г. Пасивите към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се увеличават с 323.8 млн. лева (52.4%) до 941.4 млн. лева към септември 2021 г. при 617.6 млн. лева към края на трето тримесечие на 2020 г. Спрямо юни 2021 г. пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор. Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват със 118.2 млн. лева (3.3%), а задълженията към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства - със 107.3 млн. лева (12.9%).

Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на септември 2021 г. са Застрахователните компании и пенсионните фондове (70.8%) и Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (17.9%). Към края на септември 2020 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 76.7% и 17.3%, а към юни 2021 г. - 73.8% и 17.1%.

Ето така ниската доходност на банковите продукти може да доведе до истински ренесанс на бизнеса на инвестиционните фондове. Не случайно самите банки предлагат собствени инвестиционни фондове и/или такива на групата, част от която са те. Важно е обаче гражданите да знаят, че за парите вложени в инвестиционен фонд не са гарантирани, както банковите депозити и сметки, където покритието е до 196 хил. лева. Инвестицията във фондовете може да донесе значителни, дори огромни печалби, но може и да доведе до сериозни загуби.