Облигациите, със срок на погасяване от 10 години, които емитира България на 15 септември 2020-а, са с по-добри ценови условия - носят по ниска лихва и доходност за купувачите, отколкото облигациите на много други държави от ЕС пласирали държавен дълг със сходен матруритет на международните пазари от началото на годината до средата на септември. Това са Италия, Испания, Португалия, Литва, Малта, Латвия, Словения, Словакия и Кипър за Еврозоната и Унгария, Румъния и Хърватска за страни от ЕС, които не са в Еврозоната. Министерството на финансите е дало информация за всички видове облигации с матуритет равен или близък до 10 години, като някои страни са пласирали по няколко емисии.

Припомняме, че българската 10-годишна емисия с номинал от 1.25 млрд. евро бе пласирана при лихва от 0.375% годишно и доходност от 0.389%, която е с 60 базисни пункта по висок от средния лихвен суап за 10 годишни облигации. Най-близки до нас като цена е единадесет годишната емисия на Португалия за 8.34 млрд. евро, която носи лихва от 0.48% годишно, а най-скъпа е десетгодишната емисия на Румъния за 2 млрд. евро с лихва от 3.62% годишно.

При 30 годишните облигации с общ номинал от 1.25 млрд. Евро страната ли постигна лихва от 1.375% годишно, доходност от 1.476%, която е със 145 базисни точки над средния суап за такива ценни книги. При 30 годишните книжа постигната от страната ни цена е по-добра от емитираните през тази година облигации с аналогичен матуритет на Кипър, Италия, Гърция и Румъния при които лихвения купон варира от 2.25% годишно до 3.38% годишно.

За съжаление в информацията на Министерството на финансите липсват данни за доходността на облигациите на посочените държави, която всъщност е най-точния измерител за цената. България е и страната емитирала един от най-малките обеми дълг от началото на годината до сега. При нас отй е 3.1 млрд. Евро, докато водачи в тази класация са Италия със 275.23 млрд. Евро, Германия - с 212 млрд. Евро, Испания - със 195.73 млрд. Евро и Франция - със 181.69 млрд. Евро. На дъното - с най-малко емитиран през 2020-а дълг са Малта - с 982 млн. Евро, Латвия - с 1.46 млрд. Евро, Естония - с 1.93 млрд. Евро и веднага след нея сме ние.

Разбира се номиналния размер на емитирания дълг е важен, но много по-важено е неговото съотношение спрямо БВП на съответната страна.

По-долу публикуваме списък на страните и облигационните им емисии така както ги е дало финансовото ведомство.

Страни пласирали през 2020 г. 10 годишни ДЦК с лихва по-висока от тази на българските

Държава емитент ISIN Лихвен купон (%) Обем (в евро) Срочност (години)
Португалия PTOTELOE0028 0,48 8,341,933,000 € 11
Испания ES0000012F76 0,5 21,058,084,000 € 10
Кипър XS2105095777 0,63 1,000,000,000 € 10
Португалия PTOTEMOE0035 0,7 5,537,428,000 € 8
Литва XS2168038847 0,75 1,250,000,000 € 10
Испания ES0000012G26 0,8 16,743,185,000 € 7
Словения SI0002103990 0,88 1,200,000,000 € 10
Италия IT0005416570 0,95 11,500,395,000 € 7
Италия IT0005403396 0,95 17,095,169,000 € 10
Словакия SK4000017059 1 1,773,000,000 € 10
Малта MT0000013111 1 40,500,000 € 11
Малта MT0000013087 1 42,800,000 € 11
Малта MT0000013020 1 22,900,000 € 11
Словакия SK4000017166 1 2,000,000,000 € 12
Италия IT0005415291 1,15 6,132,260,000 € 10
Испания ES0000012G34 1,25 23,173,519,000 € 11
Гърция GR0124036709 1,5 5,500,000,000 € 10
Хърватска XS2190201983 1,5 2,000,000,000 € 11
Унгария XS2161992511 1,63 1,000,000,000 € 12
Италия IT0005413171 1,65 23,107,903,000 € 10
Румъния XS2109812508 2 1,400,000,000 € 12
Румъния XS2178857954 3,62 2,000,000,000 € 10

Страни емитирали през 2020 Г. 30 годишни ДЦК с лихва по-висока от тази на българските

Държава емитент ISIN Лихвен купон (%) Обем (в евро) Срочност (години)
Кипър XS2157183950 2,25 500,000,000 € 30
Италия IT0005398406 2,45 14,250,000,000 € 31
Гърция GR0138016820 3,25 3,314,250,000 € 30
Румъния XS2109813142 3,38 1,600,000,000 € 30