Процедурата за специален надзор е описана в чл. 115-121 от Закона за кредитните институции и предвижда следните мерки:

Кога банка се постава под специален надзор
- отношението й на общата капиталова адекватност е под определеното минимално равнище, или

- ликвидните активи на банката по преценка на БНБ няма да бъдат достатъчни, за да може банката да изпълнява задълженията си в деня на тяхната изискуемост, или

- банката не е изпълнила в срок едно или повече изискуеми задължения към своите кредитори.

Какво прави БНБ случай на „специален надзор"

1. назначава квестори, ако такива не са били назначени преди това, и определя техните правомощия;
2. определя срока и условията на специалния надзор.

Какви са правомощията на квесторите:

Те могат да:

1. спрат изпълнението на решения, взети от общото събрание или от управителните органи на банката;
2. прекратят без предизвестие договори, сключени преди налагането на специалния надзор, без банката да дължи обезщетение в случаите, когато тези договори са неизгодни за банката и клаузите им се отклоняват от действащите пазарни условия

БНБ може да:

1. намали лихвите по задълженията на банката до средния им пазарен размер;
2. спре за определен срок изцяло или частично изпълнението на всички или на някои от задълженията й;
3. ограничи дейността й изцяло или частично;
4. определи условия и допълнителни изисквания относно реда за разпореждане с имуществото на банката;
5. разпореди принудително увеличаване на капитала, включително като лиши досегашните акционери от право да участват в увеличаването;
6. отстрани от длъжност членовете на съвета на директорите, съответно на управителния и на надзорния съвет;
7. лиши временно от право на глас акционери, притежаващи пряко или косвено повече от 10 на сто от акциите с право на глас, ако с дейността или с влиянието си в управлението на банката са навредили на нейната надеждност или сигурност;
8. разпореди принудително намаляване на акционерния капитал на банката с размера на натрупаната от банката загуба.

- разпореди увеличаването на капитала на банката, като то бъде извършено под условие, че новите акции ще бъдат придобити от Фонда за гарантиране на влоговете в банките или от одобрени от БНБ финансови институции.