Българският пазар на корпоративни облигации не се отличава със съществена динамика, но интересът към него е сравнително висок, предимно от институционални инвеститори. По окончателни данни, към 1 октомври 2018 година на Българската фондова борса (БФБ), на Сегмент облигации, се търгуват общо 696 246 броя корпоративни облигации от 60 емисии. Общият обем на всички търгувани в момента на БФБ облигации възлиза на 269 165 880 евро и 212 691 800 лева или общо 739 134 503 лева.

Средният месечен оборот с корпоративни облигации варира между 2 100 000 и 2 400 000 лева, показват данните на infostock.bg, като за отминалия месец септември са реализирани сделки с облигации на обща стойност 2 300 617 лева.

Ситуацията може коренно да се измени със старта на търговията с дългови книжа на Българския енергиен холдинг (БЕХ) с рекордната емисия от 550 млн. евро (1 075 706 500 лева). Както се казва, времето ще покаже, но преди това е редно да погледнем каква е положението в момента. Реално, обаче, емисията дългови книжа на БЕХ като обем е по-голяма от всички търгувани в момента на БФБ емисии облигации.

В момента преобладават емитираните в евро облигации - 37 към 23 в лева. В единната европейска валута предпочитат да пласират дългови книжа компаниите, които емитират по-големи като обем емисии с дългови книжа. Напоследък и публичните дружества, които пускат по-малки по обем емисии също се насочват към книжа в евро. Някаква открояваща се зависимост не се наблюдава.

Доходността

Оказва се, че текущата лихва (доходността) към 1.10.2018 г. на дълговите книжа на българските публични дружества е относително висока - от 1 до 8.5%. Най-ниска (1%) е доходността на облигациите на Сердика Пропъртис АДСИЦ, а най-висока (8%) e на Хелд енд уелнес АДСИЦ. По обем най-голяма е емисията на ТБ Централна кооперативна банка (36 млн. евро), а най-малка - на Финанс директ (750 000 евро).

Като цяло на нашия пазар доходността на корпоративните облигации е по-висока, отколкото на Държавните ценни книжа и общинските облигации, поради естеството на емитентите и качеството на обезпечение, смятат брокери.

Топ 10 на най-големите емисии корпоративни облигации в България

Снимка 409426

Източник: БФБ към 1.10.2018 г.

10-те най-малки емисии корпоративни облигации в България

Снимка 409425

Източник: БФБ към 1.10.2018 г.

Рискът

По принцип рискът при корпоративните облигации за инвеститора е по-висок в сравнение с другите дългови книжа - ДЦК и общински облигации. Затова пък при корпоративните облигации доходността е по-висока от държавните и общинските. Освен това, рискът зависи от дейността, финансовото състояние, кредитния рейтинг на дружеството, издало облигациите, както и от обезпечението по емисията облигации.

Практиката е показала, че българските фирми-емитенти на дългови книжа, не смеят да рискуват на сравнително ограничения пазар. Според анализатори, просто се играе на сигурно, надзорът на регулатора е доста прецизен, а и фалитите на публични компании в България са рядко явление, като изключим Корпоративна търговска банка (КТБ).

Последните наблюдения на мeждyнapoднaтa ĸoмпaния "Кофас", cпeциaлизиpaнa в oблacттa нa ĸpeдитнoтo зacтpaxoвaнe, показват, че броят на фалитите намаляват, като тази тенденция се запазва и през 2018 година, макар и с по-слабо темпо на спад. Затова пък се увеличава броят на компаниите с много висока степен на риск от несъстоятелност.

Гаранцията

Облигациите по принцип са ниско рискови финансови инструменти, защото предлагат гаранции за запазване на вложените средства чрез изплащане на главницата на датата на падежа и за реализиране на печалба - чрез изплащане на фиксираната лихва (купон). Друго предимство, осигурено чрез действащото българско законодателство, е, че в случай на фалит притежателите на облигации се обезщетяват преди акционерите.

Основните параметри на новата емисия

Размерът на емисията на БЕХ е 550 000 000 евро, а броят е 5 500 облигации с номинална стойност на една облигация 100 000 /сто хиляди/ евро. Пазарната партида е 1 000 евро, минималното количество на поръчката е 100 000 евро, а минимална стъпка на котиране: 0.001.

За първи път емисията бе пласирана успешно на Ирландската фондова борса (Euronext Dublin) на 21 юни 2018 г., а във вторник за пръв път в историята на родния капиталов пазар се допуска до търговия на БФБ емисия, пласирана първо в чужбина.

Месец по-късно, на 24 юли 2018 година, БЕХ успешно записа увеличение на своята трета емисия еврооблигации, листвана на Ирландската фондова борса, от 400 на 550 млн. евро при годишен лихвен процент в размер на 3.5% и падеж от 7 години.