Министерството на финансите публикува списък на изплатените средства по мярката 60/40 от началото на въвеждането ѝ през март 2020 г. до 15 юни 2021 година. Мярката е въведена с четири постановления на Министерския съвет, с които се определят условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение във връзка с пандемията от Ковид 19.

В списъка фигурират данни за изплатената сума по икономическа дейност на работодателя. Над 1,276 млрд. лв. са общо изплатените средства по мярката. Най-много са компенсациите в сектор "Преработваща промишленост" - 539,4 млн. лева. На второ място по изплатени средства е сектор "Хотелиерство и ресторантьорство" - 169,7 млн. лв., а на трето - сектор "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" с изплатени 145,7 млн. лева.

Наименование на икономическата

дейност по КИД-2008

Абсолютна стойност Относителен дял
Изплатена

сума (лв.)

Изплатена сума (%)
A. Селско, горско и рибно стопанство 594,611 0.05
B. Добивна промишленост 108,488,612 8.50
C. Преработваща промишленост 539,451,503 42.25
D. Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 1,458,352 0.11
E. Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 3,688,405 0.29
F. Строителство 42,555,622 3.33
G. Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети 145,957,871 11.43
H. Транспорт, складиране и пощи 113,395,022 8.88
I. Хотелиерство и ресторантьорство 169,748,558 13.29
J. Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения 32,669,597 2.56
K. Финансови и застрахователни дейности 95,066 0.01
L. Операции с недвижими имоти 11,289,977 0.88
M. Професионални дейности и научни изследвания 35,760,503 2.80
N. Административни и спомагателни дейности 24,486,615 1.92
O. Държавно управление 0 0.00
P. Образование 4,503,339 0.35
Q. Хуманно здравеопазване и социална работа 731,883 0.06
R. Култура, спорт и развлечения 36,655,447 2.87
S. Други дейности 5,322,923 0.42
ОБЩО 1,276,853,904 100.00