Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на зам.-министъра на здравеопазването за откриване на открита по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на комуникационна свързаност, поддръжка на информационно - комуникационните системи и системата за проследяване, оперативен контрол и управление на автопарка от реаномобили на Спешна медицинска помощ на Република България."

КЗК счита, че в предмета на обжалваната поръчка са включени различни по вид дейности, които могат да бъдат предмет на самостоятелни процедури за възлагане на обществени поръчки. Обединяването на необвързани функционално и несъвместими стопански дейности в рамките на една и съща процедура за възлагане на обществена поръчка създава необосновани ограничения пред потенциалните участници, тъй като на практика възложителят ограничава участието само до такива, които представляват обединения, но не и самостоятелни дружества.

За несъобразено с правилата на ЗОП КЗК приема условието участниците да имат най-високо ниво на партньорство с производителя на комуникационното оборудване.

Наличието на такова изискване в документацията според Комисията препятства необосновано участието в обществената поръчка, тъй като потенциални изпълнители с опит и с квалифициран персонал няма да имат възможност да участват в процедурата само поради факта, че не разполагат с документ, удостоверяващ най-високо ниво на партньорство с производителя.

На следващо място КЗК констатира, че заложената методика за определяне на техническата оценка е прекалено обща, неясна и дава възможност за субективна оценка. В методиката възложителят не е дал ясни и точни указания за определяне на оценката по всеки показател.