Лихвената статистика на БНБ за февруари показва, че, независимо от колебанията по отделните видове заеми, цената им остава на относително ниски нива - под средните за преобладаващата част от еврозоната и ЕС.

Фирмите: В информацията от централната ни банка за бизнес заемите пише следното: "През февруари 2023 г. средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава с 0,21 пр. п. до 3,56%, а по тези над 1 млн. евро намалява с 0,31 пр. п. до 3,30%. Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се повишава с 0,19 пр. п. до 4,34%, а по кредитите над 1 млн. евро се понижава с 0,09 пр. п. до 4,04%. През февруари 2023 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове нараства с 0,10 пр. п. до 2,84%, а по овърдрафта в евро - с 0,32 пр. п. до 4,03%"

БНБ алармира за риск от нарастване на необслужваните кредити

БНБ алармира за риск от нарастване на необслужваните кредити

Ще се ускори ли повишаването на лихвите?

Вижда се, че, в зависимост от размера на заемите, има движение на лихвите в различни посоки, които до голяма степен се нивелират.

Освен това, левовите кредити за бизнеса продължават да са по-евтини от тези в евро. Впрочем, те са по-евтини и в сравнение с бизнес заемите в повечето държави от Еврозоната, където лихвите директно и почти незабавно се влияят от политиката на ЕЦБ.

Физическите лица: При заемите за населението дори има поевтиняване на потребителските кредити, докато при жилищните увеличението е по-скоро символично.

"През февруари 2023 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се понижава с 0,56 пр. п. до 8,37%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити - с 0,57 пр. п. до 8,88%. При жилищните кредити в левове, средният лихвен процент се увеличава с 0,03 пр. п. до 2,65%, а ГПР по тези кредити - с 0,07 пр. п. до 2,89%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове се повишава с 0,30 пр. п. до 3,64%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица нараства с 0,31 пр. п. до 3,48%. През февруари 2023 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове намалява с 0,01 пр. п. до 14,44%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове се увеличава с 0,05 пр. п. до 20,57%", пише БНБ.

Подкаст: Големите ръстове на жилищните кредити са зад нас

Подкаст: Големите ръстове на жилищните кредити са зад нас

Не могат да се правят паралели със ситуацията от 2008 г., подчертаха експерти

При средна цена (ГПР) на жилищните заеми от 2,89% България остава държавата с едно от най-евтините жилищни кредитирания в ЕС. В много държави от Еврозоната средната цена на тези заеми отдавна е прехвърлила 4% годишно и дори гони нива от 5-6 процента.

Защо у нас е така: Причините за ниската цена на левовите заеми у нас са свързани с продължаващото увеличение на депозитите, поддържащо високата ликвидност на банките у нас. Това увеличение позволява на банките да поддържат ниски цени на привлечените средства от гражданите в лева. Тяхната цена се явява законова база за формиране на базовите лихви по левовите кредити за населението.

Има обаче сериозен ръст на депозитите в евро за гражданите в левове за бизнеса.

Кредитите за населението у нас са нараснали близо два пъти по-бързо от депозитите през 2022 година

Кредитите за населението у нас са нараснали близо два пъти по-бързо от депозитите през 2022 година

Какви са причините за това

Според БНБ през февруари 2023 г. средният лихвен процент по депозитите на домакинства с договорен матуритет в левове се увеличава с 0,06 пр. п. до 0,35%, а по тези в евро - с 0,35 пр. п. до 1,22%. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нива от 0.01%. Средните лихвени проценти по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро запазват нивата си съответно от 0,11% и 0,16%.

Централната банка съобщава, че през февруари 2023 г. в сравнение с януари 2023 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет (ДДМ) в левове се увеличава с 0,43 пр. п. до 0,89%, а по тези в евро намалява с 0,15 пр. п. до 0,80%. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нивата си съответно от 0,01% и 0,02%