Бързата кредитна експанзия в България се отразява положително върху доходността на банковия сектор в краткосрочен план, но тази динамика създава предпоставки за увеличение на задлъжнялостта и кредитен риск в баланса на банковата система, съобщават експертите от Българската народна банка. 

Централната банка подчертава, че кредитната активност в България се запазва висока в условията на текущите силно отрицателни стойности на реалните лихвени проценти и високо ниво на капиталова адекватност и ликвидност в банковата система, които фактори стимулират съответно търсенето и предлагането на кредити. 

БНБ: Няма никакво основание за промяна на курса на лева към еврото

БНБ: Няма никакво основание за промяна на курса на лева към еврото

БНБ коментира цитат от доклад на Министерството на финансите

По отношение на данните, свързани с референтния индикатор, към края на четвъртото тримесечие на 2022 година съотношението кредит/БВП, изчислено според публикуваната на сайта на Българската народна банка методология, възлиза на 81.2%. Отклонението на показателя от дългосрочния тренд е отрицателно (-34.7 процентни пункта), което съответства на нулева стойност на референтния индикатор за антицикличния буфер.

Снимка 533614

Източник: news.bg

Предупреждение към банките

Тъй като стандартният показател за отклонението на съотношението кредит/БВП от дългосрочния тренд не отразява адекватно тенденциите в цикличните рискове, при оценката за нивото на антицикличния буфер се вземат под внимание и допълнителни индикатори, фокусирани върху кредитния пазар, задлъжнялостта, пазара на недвижими имоти, както и общото състояние на икономическата среда.

Върху финансовото състояние на кредитополучателите ще повлияе протичащият глобален процес на повишение на лихвените проценти, чието пренасяне върху лихвените нива в страната ще се ускори през следващите месеци. Във връзка с това кредитните институции следва да се придържат към консервативна политика при осъществяване на кредитната си дейност, както и към своевременно и адекватно провизиране и към капиталово планиране, което надлежно отчита развитието на рисковете в икономическата среда. 

БНБ с ново рязко повишение на основния лихвен процент

БНБ с ново рязко повишение на основния лихвен процент

От 1 март той става 2,17 на сто