Средният лихвен процент по депозитите на нефинансови предприятия с договорен матуритет в левове през юни 2018 г. в сравнение с юни 2017 г. се увеличава с 0.13 процентни пункта до 0.31%, а по тези в евро намалява с 0.12 пр.п. до 0.07%. В сравнение с май средният лихвен процент по депозитите с 0.21 пр. п., а по тези в евро остава непроменен, показват данните на Българската народна банка.

През юни спрямо същия месец на 2017 г. средният лихвен процент по срочните депозити на домакинствата в левове се понижава с 0.06 пр. п. до 0.18%, а по тези в евро - с 0.03 пр.п. до 0.20%. В сравнение с май средният лихвен процент по депозитите с 0.01 пр.п., а по тези в евро - с 0.02 пр.п.

При кредитите за потребление в левове нараства средният лихвен процент през юни нараства на годишна база с 0.61 пр.п. до 8.35%, а по тези в евро спада с 1.11 пр.п. до 3.90%.

При жилищните кредити в левове лихвите намаляват с 0.51 пр.п. до 3.42%, а по жилищните кредити в евро - с 0.17 пр.п. до 3.78%.

През юни спрямо май т.г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се повишава минимално с 0.09 пр.п., а по тези в евро се понижава с 1.01 пр.п.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през юни в сравнение със същия месец на 2017 г. се повишава с 0.67 пр.п. до 10.26%, а по кредитите за потребление в евро намалява с 1.25 пр.п. до 4.12%.

През юни годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове се понижава спрямо юни 2017 г. до 3.98%, а по жилищните кредити в евро - до 4.02%.