Договорните фондове са все по-привлекателна алтернатива за спестяване и генериране на доходност през последните години. Тази тенденция се потвърждава от факта, че 3/4 от фондовете в България приключват 2017 г. с положителна доходност.

Повишенията на фондовите пазари в първите 6 месеца на годината подхраниха взаимните фондове, които инвестират предимно в развиващи се страни, а техни дялове се предлагат и в страната ни.

Най-висока печалба носят високорисковите фондове, които инвестират в акции и други корпоративни книжа или следват борсови индекси. Добрите икономически данни от Източна Европа пък резонно се отразиха на представянето на повечето капиталови пазари в региона, а с това и на фондовете, които залагат там.

Как обаче се представиха договорните фондове в страната ни през тази година и кои са най-добрите сред тях?

Investor.bg представи третата годишна класация за най-успешните договорни фондове в България. При изготвянето на класацията са използвани данни за 113 договорни фонда, управлявани от 28 управляващи дружества. Поради заложените критерии във финалното класиране участват договорните фондове, създадени преди 31.12.2014 г. и с нетни активи над 500 000 лв. - 90 фонда, които са разделени съгласно рисковия им профил в 7 категории.

"ДСК Алтернатива" на "ДСК Управление на активи" АД е класиран като най-добрият фонд в категорията "Краткосрочен фонд в облигации/фонд на паричен пазар" на вече традиционната класация. Фондът печели 5,250 точки, като надминава с малко друг фонд на същото дружество - "ДСК Алтернатива 1".

Снимка 392602

В категорията "Фондове в облигации", където се състезаваха 9 претендента, убедително първото място зае "ЦКБ Гарант" със 7,425 точки. На второ място със сериозно отстояние е класиран "ОББ Платинум Облигации" с 6,875 точки, а третата позиция е за "ОББ Платинум Евро Облигации".

Снимка 392604

"Елана Еврофонд" за втора поредна година печели надпреварата в категорията "Смесен консервативен фонд", като събира 4,450 точки. Следват "Капман Фикс" и "ПИБ-Гарант".

Снимка 392605

В най-голямата по брой участници категория - "Смесен балансиран фонд" (24 участника) миналогодишният победител "ЕЛАНА Балансиран USD Фонд" сега е втори в класацията и отстъпва лидерското място на "Престиж" с 20,650 пункта. Третото място е за "ДФ Конкорд Фонд-1 Акции и Облигации".

Снимка 392606

По отношение на "Фондовете в акции, Развиващи се пазари" лидер тази година е миналогодишният втори - "Адванс Инвест" с 8,125 точки. На второ място е "ПФБК Восток" със 7,225 пункта, а на трето - "Конкорд Фонд-5 ЦИЕ" с 6,425 пункта.

В категорията "Фонд в акции Глобален фокус" имаме разместване на лидерите от миналата година. Сега "Селект Дивидент" на "Селект Асет Мениджмънт" ЕАД изпреварва лидера от 2017 г. "ОББ Патримониум Земя", събирайки 12,550 пункта. На трето място се нарежда "ПИБ Авандард" с 10,275 пункта.

Снимка 392607

В последната категория "Фонд в акции България" победителят е "Профит" със 16,875 пункта. На второ място се нарежда "Инвест Кепитъл Високодоходен" с 15,275 пункта, а трети е "Реал Финанс Балансиран Фонд" с 14,750 пункта.

Снимка 392608

При изготвянето на класацията са използвани данни за 113 договорни фонда, управлявани от 28 управляващи дружества. Заради заложените критерии във финалното класиране участват договорните фондове, създадени преди края на 2014 г. и с нетни активи над 500 000 лв. - 90 фонда, които са разделени съгласно рисковия им профил в 7 категории:

- Краткосрочни фондове в облигации/Фондове на паричен пазар

- Фондове в облигации

- Смесени-консервативни фондове

- Смесени-балансирани фондове

- Фондове в акции - Развиващи се пазари

- Фондове в акции - Глобален фокус

- Фондове в акции - България

Годишната класация на договорните фондове в България е изготвена за ДФ, управлявани от УД, които са членове на БАУД. Основната причина за този генерален избор е фактът, че на страницата на БАУД се предоставя ежедневно унифицирана публична информация за НСА/дял (нетна стойност на активите на един дял) за всеки договорен фонд. С цел по-обхватен характер на класацията обаче през тази година за участие бяха поканени и други български управляващи дружества, които не са членове на БАУД. Така в класацията на договорните фондове в България през 2018 г. са включени КИС, управлявани от 28 УД (26 дружества, които са членове на БАУД, и 2 дружества, които не членуват в Асоциацията към 31.10.2018 г.).

Класацията се изготвя съгласно пет основни критерия, които остават непроменени спрямо предходната година. Изборът на критерии е предопределен от желанието на Investor.bg да достигне до продуктите на пазара в страната, които не само са се представили най-добре през последните месеци, но и са отчели сравнително добри резултати през последните 3 календарни години, като това е минималният препоръчителен инвестиционен хоризонт за понискорисковите продукти.

Критериите са:

Доходност от началото на годината (към 31.10.2018) - изборът на дата се предопределя от желанието да се използва представянето на договорните фондове към последния приключил календарен месец преди ежегодната конференция (ноември).

Стандартно отклонение за последната една година (към 31.10.2018), изчислено по методологията на БАУД

Анюализирана доходност през последните 3 календарни години (към 31.12.2017)

Коефициент на Шарп (към 31.12.2017), на база анюализирана доходност през последните 3 календарни години.

Такса управление на ДФ към 31.10.2018 г.

Теглата на критериите са определени по същественост. Такса управление е избрана с цел да се покаже колко конкурентен е даден продукт на пазара. Не са използвани пълните разходи на ДФ, защото не разполагаме към момента с информация за всички участници в класацията. Теглото на такса управление в крайното класиране е 10%. Останалите четири критерия са оценени с еднакви тегла - 22.5%, за да се отрази както представянето от началото на годината, така и резултатите им през последните 3 календарни години. Общият сбор на всички тегла е 100%.

Във всяка категория фондовете получават точки на база своето представяне, като броят точки зависи от заетото място. Например - оценяваме 3 фонда. Първото място получава 3 т., второто - 2 т., а третото - 1 т. след това точките в категорията се претеглят с посочените по-горе тегла. Общият максимален резултат е равен на броя фондове, сравнявани в дадена категория. При равен резултат предимство получава фондът, който има по-висока доходност от началото на годината (към 31.10.2018).