Министерство на финансите обнови своята база данни по изпълнението на консолидираната фискална програма (КФП) от 1998 г. насам. Прегледът на данните за периода 1998-2015 г. показва, че:

  1. Разходите за социално осигуряване, подпомагане и грижи нарастват за 17-та поредна година, като достигат 11,6 млрд. лв.;
  2. Разходите за образование отчитат лек спад от рекордните 3,27 млрд. лв. регистрирани през 2014 г.;
  3. Разходите за отбрана и сигурност се задържат на пиковите нива от 2014 г. (малко над 3,3 млрд. лв.), но намаляват като процент от БВП на страната - от 3,9% на 3,8%, а в миналото са били и по-високи (над 5%).
  4. Рекордни нива (включително като процент от БВП) достигат още разходите за:
  • икономически дейности и услуги;
  • почивно дело, култура и религиозни дейности;
  • жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и околна среда (най-вече на значителното усвояване на европейски средства през 2014 и 2015 г.).

През 2015 г. разходите за социално осигуряване, подпомагане и грижи достигат 11,7 млрд. лв., което е ръст с 260 млн. лв. спрямо предходната година. Основната част от тези разходи (около 8,4 млрд. лв.) са за пенсии, откъдето идва и ръстът в разходите спрямо предходната година. Въпреки увеличението, разходите по тази функция спадат от 13,6% от БВП през 2014 г. до 13,5% през 2014 г., заради по-бързия ръст на икономиката.

Разходите за социално осигуряване, подпомагане и грижи са единствените, чиито номинален размер се увеличава във всяка една от годините от 1998 г. насам. Увеличението на социалните разходи за периода е с 9,12 млрд. лв., което е повече от общия ръст при образованието (2,25 млрд. лв), здравеопазването (3,16 млрд. лв), отбраната и сигурността (2,25 млрд. лв.). Като дял от общите разходи по КФП за 2015 г. разходите за социално осигуряване, подпомагане и грижи достигат 33,6%, което означава, че един от всеки три лева по консолидираната фискална програма на държавата е предназначен именно за това.

Ето я и разбивката на разходите за 2015 г.: