Статистиката на Европейската централна банка показва, че комбинираният показател за разходите по заеми, който комбинира лихвените проценти по всички заеми за фирми, остава като цяло непроменен през юли 2020 г. Лихвеният процент по новите заеми от над 1 милион евро с плаващ лихвен процент и начален период на фиксиране на лихвите до три месеца и този за нови заеми със същия размер с първоначален период на фиксиране на лихвения процент над три месеца и до една година не показа промяна, съответно остава на средни нива от 1,23% и от 1,17% годишно.

Лихвеният процент за нови заеми от над 1 милион евро с първоначален период на фиксиране на лихвения процент над десет години намаля с 14 базисни пункта до 1,25%. Този спад се дължи на развитието в две държави от еврозоната.

Що се отнася до новите споразумения за депозити, лихвеният процент по депозити от корпорации с договорен матуритет до една година падна с 5 базисни пункта до -0,19% през юли 2020 г. Лихвеният процент по депозитите овърнайт на фирми остава постоянен на 0,00%.

Лихвеният процент по нови заеми за еднолични търговци с плаващ лихвен процент и начален период на фиксиране на лихвения процент до една година се увеличава с 21 базисни пункта до 2,27%. Това увеличение се дължи на развитието в три държави от еврозоната.

При заемите за граждани като цяло също не се наблюдават съществени промени. Комбинираният показател за разходите по заеми, който комбинира лихвените проценти по всички заеми за домакинства за покупка на жилища, остава като цяло непроменен през юли 2020 г. Лихвеният процент по заемите за покупка на жилища с плаващ лихвен процент и период на фиксиране на първоначалния лихвен процент до една година остана като на средно ниво от 1.43% годишно. Лихвеният процент по жилищни заеми с първоначален период на фиксиране на лихвите над една и до пет години е спаднал с 6 базисни пункта до 1,58% годишно. Лихвеният процент по заеми за покупка на жилище с начален период на фиксиране на лихвения процент над пет и до десет години намалява с 4 базисни пункта до 1,34%. Лихвеният процент по жилищни заеми с първоначален период на фиксиране на лихвения процент над десет години остава почти постоянен и е 1,38%.

През същия период, лихвеният процент по нови заеми за домакинства за потребление се е увеличил с 16 базисни пункта до 5,22%. Това увеличение се дължи на развитието в три държави от еврозоната.

Що се отнася до новите депозити от домакинства, лихвеният процент по депозити с договорен матуритет до една година не показва промяна от 0,20% през юли 2020 г. Лихвеният процент по депозитите, подлежащи на обратно изкупуване (изтегляне от депозиторите) след тримесечно предизвестие и лихвения процент по обърнайт депозитите от домакинствата също не са показали промяна, съответно 0,35% и 0,02%.

Лихвите по депозитите в Банка ДСК и "УниКредит Булбанк" вече са нулеви

Лихвите по депозитите в двете най-големи банки у нас вече са нулеви

Двете финансови институции са с дял от над 38% на пазара