В период на икономическа несигурност и криза, каквато пандемията успя да предизвика у нас, традиционно хората свиват разходите си и се обръщат към спестяването. През последните няколко години банковите депозити у нас продължават да растат с бързи темпове въпреки рекордно ниската им доходност, а през пролетта и лятото на 2020 година тази тенденция се засили.

На фона на ръста на депозитите на домакинствата, които към края на юли се увеличават със 7,7% на годишна база до общо 57,4 милиарда лева, двете най-големи банки в страната вече от няколко месеца са свалили лихвите по влоговете до историческите за българския пазар 0,00%.

Според промени в лихвения бюлетин на "УниКредит Булбанк", влезли в сила от 23 март тази година, тези по безсрочните депозити в лева и евро, както и по срочните влогове са нулеви, като изключение правят само детските спестовни сметки, за които доходността на година е от 0,15%.

Справка на предлаганите от Банка ДСК спестовни продукти показва, че и там лихвите по срочните и безсрочните депозити са свалени до 0,00%, като в нейния случай това важи и за детските такива сметки.

Тези промени в предлаганите условия за този тип продукти са от значение за значителна част от потребителите в България, тъй като двете банки имат общ дял от над 38% от пазара в страната.

Заедно с това двете финансови институции управляват влогове на обща стойност над 23 милиарда лева ("УниКредит", Банка ДСК и "Експресбанк"), според последния преглед "Банките в България" за периода към края на март 2020 година. Трябва да се отбележи, че в него все още не е отразен ефектът от сливането между Банка ДСК и "Експресбанк".

Междувременно по-малките банки на пазара се опитват да привлекат нови клиенти, като предлагат по-висока доходност при влоговете. Сред техните предложения могат да бъдат открити продукти с годишна лихва от между 0,6% и 0,8%.

В условията на несигурност депозитите ще продължават да растат

Независимо, че през последните месеци данните на БНБ показват, че лихвите по влоговете продължават да се понижават, очакванията са, че в краткосрочен план и в условията на несигурност в резултат на пандемията спестяванията на домакинствата в банките ще растат.

"Очакваното частично възстановяване на пазара на труда и отмяната на ограничителните мерки ще са фактори за нарастването на верижна база на потреблението на домакинствата през третото и четвъртото тримесечие на 2020 година. Въпреки това очакваме несигурността да остане висока, което ще е предпоставка домакинствата да поддържат висока норма на спестявания с предпазна цел", се казва в последния икономически преглед на централната банка.

Според експертите от БНБ силният интерес към банковите влогове ще се запази през 2021 година, като търсенето може да остане силно и до 2022 година.