Европейският инвестиционен фонд и Националният гаранционен фонд подписаха споразумение, с което се осигуряват допълнителни 40 млн. евро финансиране за малките и средни предприятия в България по програма COSME на Европейската комисия.

Средствата се осигуряват с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции, който стои в основата на Инвестиционния план за Европа (План "Юнкер").

ЕИФ осигурява гаранционна линия в размер на 20 милиона евро, с която НГФ ще подкрепи финансиране за 40 милиона евро към МСП в България, изпитващи затруднения при осигуряване на изискваните обезпечения.

Очакванията са през следващите три години от споразумението да се възползват 330 български предприятия.

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по работни места, растеж, инвестиции и конкурентоспособност Юрки Катайнен, заяви:

"Удовлетворен съм, че българските МСП ще се възползват от Инвестиционния план за Европа, получавайки допълнително 20 млн. евро под формата на гаранции за следващите три години. Споразумението ще даде тласък на тези предприятия да продължат напред с плановете си да се развиват, да прилагат иновации и да създават работни места. Очаквам да чуя историите на предприемачи и хората, за които е осигурена заетост в България с подкрепата на ЕФСИ".

Програмата COSME на Европейската комисия е инициатива на ЕС, която акцентира върху конкурентоспособността на малките и средни по размер предприятия в Съюза.

Програмата стартира през 2014 година и ще продължи до 2020 година, като разполага с бюджет от 2,3 млрд. евро. Основните области на програмата са свързани с улесняване на достъпа до финансиране, подпомагане на интернационализацията и достъпа до пазари, създаване на благоприятна конкурентна среда и насърчаване на предприемаческата култура.