Българска фондова борса (БФБ) ще публикува информация и за сделки извън регулиран пазар от името на инвестиционни посредници. Разрешението бе дадено от Комисията за финансов надзор (КФН) миналата седмица.

Така БФБ става една от седемнайсетте компании, по данни на Европейския орган за ценни книжа и пазари (European Securities and Markets Authority - ESMA), които са оторизирани да оповестяват доклади за търговия в Европейския съюз.

"С получаване на този лиценз ще предоставим отново възможност за оповестяване на информация за директно договорени сделки между страните, сключени извън регулиран пазар. До настоящия момент сключването им беше силно затруднено поради високите разходи, свързани с изпълняването на задълженията за публикуване на данните за тях. Възнамеряваме да предложим ефективно от гледна точка на разходите решение, което да допринесе за прозрачността на пазара на финансови инструменти като цяло", каза Иван Такев, изпълнителен директор на БФБ.

На практика БФБ ще предоставя услугата от средата на ноември когато ще стартира и новия интернет сайт на институцията.