Разходите, свързани с издръжката на паричното обращение, винаги са били важна част от бюджета на БНБ, макар да не са най-големите на фона на всички останали разходи за издръжка. Те гарантират високото качество, защита и достатъчност на банкнотите и монетите в лева с които работим в нашето ежедневие. А каквото и да си говори, независимо от бързото навлизане на безналичните плащания у нас кеша или парите в брой си остава съществена част от паричната обмяна на битово, а и не само, ниво.

Според публикувания в последните дни на 2021-а Бюджета на БНБ за 2022-а Централната банка планира разходите й за издръжка на паричното обръщение през тази година да достигнат 28 035 хил. лв. или 20.6% от общите разходи за издръжка на Банката, като спрямо 2021 г. намаляват с 18.1 процента.

В доклада си БНБ обяснява, че въпросните разходи са свързани с ефективното изпълнение на функциите й съгласно Закона за БНБ и с подобряването на организацията на емисионно касовата дейност за постигане на качествено обслужване на банките и другите клиенти на БНБ и за гарантиране на сигурността на паричното обращение.

При определянето на необходимото за 2022 г. количество банкноти и монети са взети предвид тяхното търсене, подмяната на изхабените в процеса на обращение банкноти и поддържането на необходимия резерв от банкноти и разменни монети.

Разходите за нови банкноти са в размер на 10 269 хил. лв. и намаляват с 54.3% спрямо планираните за 2021 г. БНБ планира да поръча за отпечатване 71 млн. броя банкноти от два номинала през 2022 г., докато през 2021 г. са поръчани и отпечатани 152 млн. броя банкноти от четири номинала. Предвидено е планираното количество банкноти да осигури прогнозираната подмяна на изхабените в процеса на обращение банкноти, растежа в търсенето на банкноти и необходимия резерв от банкноти. При определянето на разходите за 2022 г. са използвани договорените цени за доставка на банкнотна хартия и за отпечатване на банкноти, валидни и за 2021 г.

Разходите за отсичане на нови монети през 2022 г. са увеличени с 57.8% спрямо тези за 2021 г. и са в размер на 16 948 хил. лв., включително 9975 хил. лв. за възпоменателни монети. Планираните за 2022 г. средства за производство на разменни монети са 6973 хил. лв., или с 28.9% по-малко спрямо бюджета на БНБ за 2021 г. по този показател.

С оглед на потребностите от разменни монети за обслужване на наличнопаричното обращение през 2022 г. ще бъдат отсечени 100 млн. броя разменни монети.

В изпълнение на емисионната дейност на БНБ за проектиране на нови емисии монети през 2022 г. са предвидени 89 хил. лв., които са с 15 хил. лв., или с 20.3% повече спрямо нивото на утвърдените средства за 2021 г. Средствата за експертизи и за унищожаване на отделяните след машинна обработка негодни банкноти и монети през 2022 г. са 10 хил. лв. и остават без промяна спрямо предходната година.

За консумативи, свързани с функционирането на паричното обращение, като бандероли, термосвиваемо фолио, чували за банкноти, вакуумиращи пликове, картончета за ценни пратки, пликове и фишеци за монети, през 2022 г. са предвидени общо 238 хил. лв., което е с 49 хил. лв., или със 17.1% по-малко от планираните средства по този показател в бюджета за 2021 г.

За наеми на помещенията, използвани от БНБ във връзка с осъществяването на касова дейност в сградите на "Монетен двор" ЕАД и на "Дружество за касови услуги" АД, са предвидени 254 хил. лв., или с 41.7% по-малко от планираните за 2021 г. Намалението се дължи на факта, че след изграждането и пускането в експлоатация на Касовия център на БНБ в Пловдив отпада необходимостта от заплащане на наем за ползване на помещения в сградата на Община Пловдив.

За 2022 г. са планирани 227 хил. лв. за резервни части за машините, осигуряващи обработката на банкнотите и монетите в БНБ, като спрямо 2021 г. те са намалени с 10 хил. лв.