През първото тримесечие на 2016 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 993 жилищни сгради с 3 434 жилища в тях и 508 473 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 43 административни сгради/офиси и на 832 други сгради .

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 6%, жилищата в тях - с 29.1%, а общата им застроена площ е по-малко с 13.9%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради и на други видове сгради, бележи спад съответно с 12.2 и 27.9%.

Това показват актуалните данни на Националния статистически институт.

В сравнение с първото тримесечие на 2015 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 3.4%, но броят на жилищата в тях намалява с 20.1%, а разгънатата им застроена площ - с 9.0%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, нараства със 79.2%, а тяхната РЗП - със 135%. 

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив - 143, София (столица) - 139, Бургас - 124, и Варна - 100. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 1 321, Варна - 429, Пловдив - 362, и Бургас - 344. 

През първото тримесечие на 2016 г. е започнал строежът на 601 жилищни сгради с 2 605 жилища в тях и с 353 542 кв. м обща застроена площ, на 14 административни сгради/офиси с 10 176 кв. м РЗП и на 369 други сгради с 309 206 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради бележат намаление с 2.9%, но броят на жилищата в тях се увеличава с 6.2%, а общата им застроена площ - с 9%. 

Спад се наблюдава и при броя на започнатите административни сгради и при другите сгради - съответно с 30 и 21.2%, като разгънатата застроена площ на административните сгради намалява с 84%, а РЗП на другите сгради - с 4.5%.

В сравнение с първото тримесечие на 2015 г. започнатите нови жилищни сгради нарастват с 10.7%, докато броят на жилищата в тях намалява с 19%, а разгънатата им застроена площ - с 16.9%. Броят на започнатите административни сгради спада с 22.2%, а тяхната РЗП - със 73.9%. Започнатите други видове сгради намаляват с 8.7%, но разгънатата им обща застроена площ е повече с 24.3%. 

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: София (столица) - 109 жилищни, 6 административни и 29 други сгради; Пловдив - 85 жилищни и 57 други сгради; Бургас - 104 жилищни и 32 други сгради; Варна - 80 жилищни и 9 други сгради.