По предварителни сезонно изгладени данни на през четвъртото тримесечие на 2015 г. в сравнение с предходното тримесечие се наблюдава намаление както на превозените товари, така и на извършената работа от товарния транспорт, съответно с 6.8 и 4.1% .

Същевременно превозените пътници и извършената работа от сухопътния, водния и градския електротранспорт се увеличават съответно от 1.1 и 3.4% спрямо третото тримесечие на 2015 година, отчита Националният статистически институт. 

Превозените пътници от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) се увеличават през четвъртото тримесечие на 2015 г. с 1.4% спрямо същия период на предходната година. Извършената работа също бележи ръст от 7.8% спрямо четвъртото тримесечие на 2014 година.

През периода предприятията от градския електротранспорт (трамваен, тролейбусен и метро) са превозили общо 66 208 хил. пътници, или с 2.0% по-малко спрямо същото тримесечие на предходната година.

Увеличение от 8.6% е регистрирано единствено при превозените пътници от метрополитена, докато при трамвайния и тролейбусния транспорт се наблюдава намаление съответно със 7.4 и 7.2%.

Броят на превозените пътници от железопътния и автобусния транспорт  е 121 432.8 хил., или с 3.4% повече спрямо същия период на предходната година, което се дължи на по-големия брой превозени пътници от автомобилния транспорт. При автобусните превози също се наблюдава увеличение с 4%, докато при железопътните е регистриран спад от 7.7%.

През четвъртото тримесечие на 2015 г. превозените товари от сухопътния транспорт са 29 524.4 хил. т, или с 1 464.5 хил. т по-малко спрямо съответното тримесечие на 2014 г., което основно се дължи на намаленото количество превозени товари от вътрешните превози на автомобилния транспорт. 

За периода, както превозените товари, така и извършената работа от водния транспорт намаляват спрямо същото тримесечие на 2014 г. съответно с 1 и 12.8%. Намаление се наблюдава както при морския, така и при речния транспорт, което е в резултат не само на по-малкото количество превозени товари, но и на намаленото средно превозно разстояние.