Общият доход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2015 г. е 1 262 лв. и нараства с 2.9% спрямо същото тримесечие на 2014 година, показват данните на Националния статистически институт.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял са доходите от работна заплата (55.2%), следвани от доходите от пенсии (25.9%), доходите от самостоятелна заетост (7.0%) и доходите от социално осигуряване и социални помощи (3.8%). 

В номинално изражение през четвъртото тримесечие доходите на лице от домакинство по източници на доход се променят. Доходът от работна заплата нараства с 6.0% (от 658 на 697 лв.); доходите от пенсии нарастват с 4.2% (от 314 на 327 лв.); доходът от самостоятелна заетост намалява със 7.7% (от 96 на 89 лв.); от социално осигуряване и социални помощи намаляват с 4.8% (от 49 на 47 лв.). 

Общият разход средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2015 г. е 1 162 лв. и намалява с 0.7% спрямо същото тримесечие на 2014 година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (32.4%), следвани от разходите за жилище (16.7%) и разходите за транспорт и съобщения (11.2%). 

Потреблението на основните хранителни продукти средно на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2015 г. намалява в сравнение със същото тримесечие на 2014 година. 

Най-съществено намалява потреблението на хляб и тестени изделия - от 23.6 на 22.4 кг,  на плодове - от 12.1 на 11.1 кг, на яйца - от 34 на 33 бр., на зеленчуци - от 14.1 на 13.8 кг и на кисело мляко - от 6.4 на 6.1 килограма.