Д-р Валентин Василев е роден през 1970 г. в Разград. През 1997 година завършва Тракийски университет в Стара Загора, специалност ветеринарна медицина - магистър. В периода месец август 2009г. - месец май 2013г., д-р Василев е Областен управител на Област Разград. До встъпване в длъжността Кмет на Община Разград през 2015 г. е Народен представител в 42-то и 43-то Народно събрание.

Д-р Валентин Василев, как оценявате развитието на Община Разград през 2018 година, какви са резултатите от управлението на общинската администрация?

През 2018 година общинската администрация на Разград постигна високи резултати. Изключително съм удовлетворен, че намерихме решение за проблема със сградата на ППМГ "Акад. Н. Обрешков", чиито ученици започнаха новата учебна година в новите си класни стаи. Друг дълго чакан за разрешаване въпрос бе липсата на физкултурен салон на две училища. Той вече е решен.

По проект "Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград" (9 897 137,19 лв.) се даде старт на изпълнението на строителните дейности по изграждане на модерен, двуетажен физкултурен салон с комбинирани игрища за баскетбол и волейбол, бадминтон и футбол на малко поле, който ще обслужва ПГПЧЕ "Екзарх Йосиф" и ОУ "Н. Й. Вапцаров".

Тази година изцяло бе обновен районът около стадион "Лудогорец Арена" с всички подходи към него. Там вече има нови тротоари, LED осветление и преасфалтирани улици. Реконструкция на водопроводи в ЖК"Орел" -Разград, започнал през ноември 2016 година, приключи май 2018 година. Проектът бе на стойност 2 622 042 лева. През 2018 г. стартира физическото изпълнение на дейностите по проект "Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", в рамките на който се реализират благоустройствени дейности на около две трети от територията на жилищния комплекс.

Какви други проекти в общината изпълнява местната власт?

През август 2018 г. стартира изпълнението на два важни социални проекта: проект "Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. "Орел", отговарящи на съвременните хигиенни изисквания" на обща стойност 2 421 999 лв. и проект "Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата" с бюджет 989 999 лв., като и двата са 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Снимка 211855

Източник: БГНЕС

В рамките на реализацията на проектните дейности ще бъдат построени 4 триетажни жилищни сгради с еднотипна функционална схема, с общо 48 жилища, снабдени с необходимото обзавеждане и оборудване и с капацитет за настаняване на около 170 лица, чрез които социални жилища ще се осигури подслон и нормални условия за живот на необлагодетелствани групи от населението, които не могат да си позволят собствен дом или жилище под наем.

По проекта за Центъра за работа с деца на улицата ще бъде извършен основен ремонт и ще се реализират енергоефективни мерки в сградата на бившия Дом за медико-социални грижи за деца в ж.к. "Орел", където на втория етаж от сградата ще се създадат подходящи условия за предоставянето на социалната услуга в общността - Център за работа с деца на улицата с капацитет 15 потребители. Двата проекта се финансират по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.(ОПРР) и са с продължителност 30 месеца.

Продължава изпълнението на проект "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград", финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", на стойност 13 534 453 лв., по които ще бъдат изградени инсталация за предварително третиране с капацитет 30 932 т годишно и компостираща инсталация с капацитет 4 168 т годишно.

Други важни за общината проекти са: "Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи" по ОПРР, по който ще бъдат разкрити две нови услуги - Преходно жилище за младежи от 15 до 18-годишна възраст и Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21-годишна възраст; Проект "Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата от Община Разград" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", по който се предоставят интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7-годишна възраст от уязвими групи.

Работите ли за подобряване административното обслужването на гражданите?

В края на 2017 г. Община Разград внедри нов продукт за управление на документооборота, чрез който се даде възможност администрацията да се присъедини към средата за електронен обмен на документи. Разработен е и портал за електронни административни услуги, на който след регистрация потребителите (физически и юридически лица) ще могат да заявяват и да получават административни услуги.

В съответствие с приетите от Министерския съвет мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител Община Разград се присъедини към средата за междурегистров обмен, чрез която може да се извличат данни и справки от регистри. Това е възможност за реализиране на вътрешни електронни административни услуги и предпоставка за постигане на една от основните цели на електронното управление - комплексно административно обслужване на гражданите и бизнеса.

Доволни ли сте от изпълнението на бюджета и събираемостта на местните данъци и такси?

Създадената организация по принудително изпълнение вече дава своите положителни резултати, като и в бъдеще ще продължим с изготвянето на актове за установяване на задължения, като напомняме, че местните данъци са публични вземания и са дължими в определените срокове, а при забавяне се дължат със съответната наказателна лихва.

Общо при план по бюджета за 2018 г. от местни данъци и такси 8 567 хил. лв., към средата на декември са инкасирани 8 334 хил. лв. (в т.ч. 275 хил. лв. лихви), което прави 97 % от годишния план. При план за данъчни приходи 4 617 хил. лв. са събрани 4 307 хил. лв., или 94 %.

При годишен план за Такса за битови отпадъци за 2018 г. 3 890 хил. лв. са събрани 3 693 хил. лв. - 95 %.

Към декември са заведени общо 201 изпълнителни дела при Частен съдебен изпълнител /ЧСИ/ с обща сума на иска 201 хил. лв., а към Националната агенция за приходите са предадени 336 преписки за принудително изпълнение с обща стойност на задълженията 166 хил. лева.

За периода в резултат на принудителното изпълнение са постъпили за погасяване на задълженията на длъжници средства в размер на 175 хил. лв., а от НАП са постъпили 40 хил. лв.

За периода за физически лица са издадени общо 610 акта за установяване на задължения с обща стойност 138 хил. лв., а за юридическите лица са издадени 464 акта с обща стойност 275 хил. лева.

Снимка 402971

В Разград има добре развита Бизнес зона. Разкажете за нея

През миналата година е отдадена под наем площ от 7 000 кв. м., представляваща 96% от общия сграден фонд на ОП Бизнес зона "Перистър". Работещите във фирмите наематели наброяват почти 600 служители към декември 2018 година.

Преобладава търсенето на наемни площи до 300 кв. м., които се използват от фирми, развиващи дейност в сферата на услугите. Значителен е броят на микро и малките предприятия - около 65%, развиващи дейност на територията на Бизнес зона "Перистър". Фирмите развиващи складова/търговска дейност и услуги върху целевата територия са около 66%, а тези с производствена около 10%.

Около 65% от фирмите развиващи дейност на територията на бизнес зоната са ползватели/наематели по сключени договори с Община Разград, а 35% са инвеститорите, изградили собствени търговски/складови или производствени бази.

През периода са сключени 5 договора за учредяване право на строеж на инвеститори за изграждане на складови, търговски или производствени обекти на територията на Бизнес зона "Перистър". Общата разгърната застроена площ на учредените вещни права е над 3500 кв. м., а заявените инвестиции са за над 5 млн. лв. и разкриване на не по-малко от 90 работни места.

Изграждат се 5 обекта на инвеститори, които следва да бъдат въведени в експлоатация през 2019 година.

Приходите от разпоредителни сделки с имоти частна общинска собственост са преизпълнени на 106% за отчетния период.

За периода 2010-2018 г. е учредено право на строеж на общо 18 инвеститора за изграждане на складови, търговски или производствени обекти. Общ обем на заявените инвестиции 14 млн. лв. и разкрити повече от 370 работни места.

Сключен е договор с Изпълнител след проведена обществена поръчка за изграждане на ново складово хале с площ 398 кв. м. на територията на бизнес зоната, с което да се разшири сградният фонд частна общинска собственост и се гарантира устойчивост на приходите от имоти частна общинска собственост.

В началото на 2018-а бе създадено общинско предприятие "Общински пазари - Разград". Какви са резултатите от него?

Към ноември м.г. ОП "Общински пазари - Разград" реализира приход от наем имущество в размер на 89 363лв и приход от наем земя в размер на 68 500 лв. Реализираният приход от услуги е в размер на 95 000лв за периода юни - ноември 2018 година.

Приходът внесен в Община Разград е в размер на 133 700 лева - с 15 700 лв. повече от планиранот. Проведени бяха 10 публични търгове за отдаване под наем на земя и имущество - частна общинска собственост.

Поставили сме видеонаблюдение с цел предотвратяване на кражби и спокойната работа на търговците на пазара. Подновено е изцяло и осветлението на алеите за плодове и зеленчуци - малка капиталова инвестиция, но с цел удобство на търговците и уважение към техния труд.