БНБ публикува своята таблица за средния размер на таксите на банковите услуги. Сравняването на данните от таблиците за средния размер на таксите, които публикува БНБ, дава представа за движението на банковите такси и комисионни в целия сектор. Самото сравнение е нелека задача, защото БНБ за момента не поддържа публичен архив за таблиците от вече отминали периоди и сравнението може да се извършва само от хора, които си създават собствена база данни по този въпрос.

Натрупаната информация показва, че за последната година средния размер на таксите за много от основните платежни услуги е започнал да намалява. Например според публикуваната последна таблица за обслужване на разплащателна сметка в офис на банка средната такса е 2.14 лева, докато година по-рано тя е била 2.27 лева.

Има повишение на такса за обслужване на разплащателна сметка към дебитна карта в офис на банка. Сега средния и размер е таксата е 2.19 лева, докато година по-рано е била 2.02 лева. Преди година средната такса за директен дебит към сметка от същата банка е била 1.35 лв., а към сметка в друга банка - 2.28 лева.

Сега тези такси са съответно 1.07 и 2.17 лева. Намалението на средните такси може да се обясни с увеличението на приходите от лихви, както и с нарастване на финансовите обороти, които преминават през банките. Ако обаче през следващите шест до девет месеца чистите приходи от лихви не започнат да растат устойчиво или ако има свиване на паричните обороти, таксите на банките отново ще потеглят нагоре.

Таблицата на БНБ се публикува всяка година във връзка с изискванията на европейската директива за разкриване на платежната сметка за основни операции. В случая с България тази директива вменява като задължение на всяка банка да разкрива платежна сметка в български левове, предназначена за местни и чуждестранни физически лица, пребиваващи законно в Европейския съюз.

Чрез нея те получават правото да извършват основни платежни операции у нас, които са изброени в приложение № 1 към чл. 34 от Наредба № 3 на БНБ, безплатно или срещу приемливи такси, независимо от броя платежни операции, извършени от сметката.

Размерът на приемливите такси за услугите от приложение № 1 се определя от всяка банка в тарифата й за таксите и комисионите, като за всяка от предлаганите услуги той трябва да е по-нисък едновременно от:

- средния размер на таксите, събирани от банките в страната от потребители за всяка от услугите в приложение № 1, предоставяни по разплащателни сметки, изчислен за предходната календарна година; и

- най-ниския размер на таксите, които съответната банка прилага по тарифа за всяка от съответните услуги, предоставяни по разплащателни сметки.

Сметка за основни операции се открива в срок до 10 дни от получаването от банката на всички необходими документи за откриването й и след подписването на рамков договор.

Важна подробност, която трябва да знаят всички клиенти, е, че банката може да откаже откриването на платежна сметка за основни операции, ако клиентът вече притежава друга платежна сметка за основни операции или притежава повече от една платежна сметка, позволяваща извършването на платежни операции при същата или друга банка на територията на страната. С други думи, тази евтина услуга не се полага по правило на всеки гражданин а само на онези които никога не са имали банкови сметки.

Обръщаме внимание на този факт защото напоследък се появиха случай при които клиенти се оплакват, че банките отказват да им открият сметки по които таксите са равни или по ниски от средния размер на таксите и услугите публикувани в таблицата на БНБ. Причината за този отказ е напълно легитимна и е заради това, че въпросните клиенти вече имат поне една банкова сметка.

Какво представлява въпросната таблица?

В нея се публикуват данни за средния размер на таксите и комисионните, които БНБ извършва по определена процедура. С цел повишаване на обществената осведоменост относно платежните сметки за основни операции, Българската народна банка изчислява и публикува на интернет страницата си веднъж годишно средния размер на таксите, начислявани от банките за услугите в приложение № 1, предоставяни на потребители по разплащателни сметки. Изчисляването се извършва на база информация за предходната календарна година, подадена от банките, лицензирани от БНБ, и клоновете на банки, осъществяващи дейност на територията на страната, които предоставят платежни услуги на потребители.