С най-висок среден размер са личните пенсии, отпуснати на хората, полагали труд при условията на първа, втора категория или при условията на подземен труд.

Достигнатият през 2022 г. среден размер от 882.20 лв. е с 22.7% по-висок от този на пенсията, отпусната при пълен осигурителен стаж, съобщава Националния осигурителен институт.

С най-ниски размери са пенсиите, отпуснати при непълен осигурителен стаж. Техният среден размер през 2022 г. е 473.76 лв. и е с 34.1% по-нисък от размера на пенсиите, отпуснати по общия ред, като това се дължи на по-малкия придобит осигурителен стаж от лицата с този вид пенсии.

Колко е средната пенсия у нас сега и какво е повишението й за година

Колко е средната пенсия у нас сега и какво е повишението й за година

Какви са приходите в Учителския пенсионен фонд

За периода 2021-2022 г. най-голямо нарастване в абсолютна стойност се наблюдава при средния размер на пенсиите на категорийните работници (с 157.05 лв.), а най-ниско при пенсиите с непълен осигурителен стаж (с 106.58 лв.).

Среден месечен размер на личните пенсии за ОСВ, отпуснати от фонд "Пенсии", разпределени по видове пенсии за периода 2021-2022 г.:

Вид на пенсията 2021 г. 2022 г.
Пълен осигурителен стаж 572.37 лева 719.11 лева
Непълен осигурителен стаж 367.18 лева 473.76 лева
Пенсия в намален размер 649.57 лева 800 лева
За първа, втора категория или подземен труд 725.15 лева 882.20 лева

Каква е средната възраст за пенсиониране?

НОИ отчита продължаване на повишаването на необходимите навършена минимална възраст и определен осигурителен стаж за отпускането на всички видове лични пенсии, включително и тази с пълен осигурителен стаж.

Най-голямо е повишението на средната възраст при пенсионерите с новоотпусната лична пенсия на балерини, балетисти и танцьори с осигурителен стаж в културни организации. От 47,39 години през 2019 г. тя нараства на 49,08 години през 2022 г.

При пенсионерите с новоотпусната лична пенсия при непълен осигурителен стаж средната възраст се повишава от 66,76 години през 2019 г. до 67,74 години през 2022 г.

Средната възраст на пенсиониралите се през 2022 г. с лична пенсия за труд, положен при условията на първа, втора категория или при условията на подземен труд, е 59,11 години, при 58,15 години през 2019 г., а на тези с новоотпусната лична пенсия в намален размер - 62,48 години при 62,20 години прз 2019 година.

Същевременно средната възраст на пенсиониралите се през 2022 г. с лична пенсия за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж е 63,34 години при 63,24 години през 2019 г. За разлика от средната възраст, която се повишава през разглеждания период, при средния осигурителен стаж при пенсиите за осигурителен стаж и възраст от фонд "Пенсии" на ДОО, отпуснати при специални условия на пенсиониране, се отчита понижение.

Само при пенсионерите с новоотпусната лична пенсия в намален размер има леко нарастване, като при тях средният осигурителен стаж се повишава от 39,47 години през 2019 г. на 40,40 години през 2022 г.

От всички лични пенсии за стаж и възраст, отпуснати при специални условия на пенсиониране, с най-малък среден осигурителен стаж, превърнат към трета категория труд, са пенсионерите с новоотпусната лична пенсия при непълен осигурителен стаж, а с най-голям - хората, полагали труд при условията на първа, втора категория или при условията на подземен труд.