Общият размер на отчетените приходи в Националният осигурителен институт (НОИ) към 31 март 2023 г. е над 2,63 милиарда лева, или с 388,3 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 година, показват данните за касовото изпълнение на бюджетите на социално-осигурителните фондове, администрирани от НОИ.

Отчетените разходи за периода възлизат общо на близо 5,02 милиарда лева, което е нарастване с близо 1,04 милиарда лева спрямо първото тримесечие на миналата година.

В структурата на общите разходи, най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на почти 4,48 млрд. лв. Разходите за пенсии са с почти 1,05 млрд. лв. или с 30,5% повече спрямо същия период на предходната година.

Броят на пенсионерите същевременно сега е с 10 463 по-малък в сравнение с първите три месеца на 2022 година.

Преизчисляват служебно пенсиите на 336 000 работещи пенсионери

Преизчисляват служебно пенсиите на 336 000 работещи пенсионери

Средният размер на увеличението при предходното преизчисление беше 13,20 лева

Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за март 2023 г. е 738,75 лв., което е със 105,6 лв. (16,7%) повече спрямо средния размер на пенсията за първото тримесечие на миналата година. За март тази година спрямо февруари, средната пенсия има лек ръст от 3,58 лв. (0,5%).

По-конкретно, средният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст - която е най-разпространеният вид пенсия у нас - на един пенсионер за март 2023 г. е 811 лв., т.е. за месец има повишение с 4,20 лв. (0,5%). В сравнение със същия месец на 2022 г., средната пенсия от този вид е нараснала със 127,34 лв., или с 18,6%.

Кога започва изплащането на Великденските добавки за пенсионерите

Кога започва изплащането на Великденските добавки за пенсионерите

Добавката от 70 лева няма да е за всички пенсионери

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване (КСО). Към края на март тази година те са в размер на 497,7 млн. лв., което е с 20,4 млн. лв. по-малко от отчетените разходи към същата дата на миналата година.

Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към март е малко над 2,42 милиарда лева.

В кои от големите градове у нас има най-много "заможни" пенсионери

В кои от големите градове у нас има най-много "заможни" пенсионери

Средният размер на пенсиите при мъжете е по-висок от този при жените